У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ         БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН
ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
другої сесії селищної ради VІІ скликання
    від 18 січня 2019 року №
    смт Ямпіль
Про  селищний бюджет Ямпільської селищної  ради
на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Ямпільська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2019 рік:
Доходи місцевого бюджету Ямпільської селищної ради у сумі 30374180,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 30043390,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 330790,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, в т.ч.:
- одержані трансферти-16743390,00грн
Видатки місцевого бюджету Ямпільської селищної ради у сумі 30374180,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 30043390,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 330790,00 гривень, т.ч.:передані трансферти-13391247,00грн згідно з додатками 2,  до цього рішення.
Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Ямпільської селищної ради у розмірі 50000,00 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2,  до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти бюджету Ямпільської селищної ради згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат бюджету Ямпільської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1881600,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
5 Установити, що у загальному фонді бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Ямпільської селищної ради належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік».
1) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Ямпільської селищної ради згідно з статтей 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 та частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду як орендна плата бюджетних установ за оренду майна зараховується у розмірі 100 % до спеціального фонду місцевого бюджету Ямпільської селищної ради (балансоутримувачу) та спрямовуються на видатки пов’язані з утриманням даного майна.
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Ямпільської селищної ради видатки загального фонду на:
-     оплату праці працівників бюджетних установ;
-     нарахування на заробітну плату;
-     придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
-     забезпечення продуктами харчування;
-     оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
-     поточні трансферти населенню;
-     поточні трансферти місцевим бюджетам;
9. Надати селищному голові Кордонцю В.М. повноваження здійснювати в межах бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ямпільської селищної ради на депозитах .
10. Надати повноваження селищному голові Ямпільської селищної ради Кордонцю В.М. отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Ямпільської селищної ради, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
11. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1103/25880 (зі змінами), щодо забезпечення головним розпорядником коштів бюджету Ямпільської селищної ради виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
    3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечення у повному обсязі, в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо (додаток 9).
      12. З урахуванням норм п.7 ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 28, 60-70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оперативного вирішення фінансових питань поточної діяльності селищної ради, дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, інших закладів та установ, вирішення невідкладних ситуацій тощо, надати право селищному голові в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
З урахуванням норм п.8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 28, 60-70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого органу ради, погодженим з постійною депутатською комісією з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій з наступним затвердженням рішенням сесії селищної ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл коштів місцевого бюджету.
13. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
14. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. На виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України секретарю селищної ради Годована К.В. оприлюднити дане рішення шляхом публікації на офіційному сайті селищної ради.
16. Контроль за виконанням даного рішення на постійну діючу комісію селищної ради з питань планування бюджету і фінансування  (голова комісії Шевчук І.А.)

Селищний голова                                          В. Кордонець

            Додаток 1        
            до рішення другої сесії сьомого скликання " Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради на 2019 рік"        
                    
                    
Доходи Ямпільського селищного  бюджету  на 2019 рік                    
Код    Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету    Усього    Загальний фонд    Спеціальний фонд    
                Усього    в т.ч. бюджет розвитку
                    
1    2    3    4    5    6
10000000    Податкові надходження      13226934,00    13226934,00    0,00    0,00
11000000    Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості      13226934,00    7631318,00    0,00    0,00
11010100    Податолк на доходи фізичних осіб,що сплачуються податковими агентами,із доходів платника податку у вигляді заробітної плати    5747695,00    5747695,00    0,00    0,00
11010400    Податолк на доходи фізичних осіб,що сплачуються податковими агентами,із доходів платника податку інших ніж заробітна плата    1791611,00    1791611,00    0,00    0,00
11010500    Податолк на доходи фізичних осіб,що сплачуються фізичними особами за результати річного декларування    92012,00    92012,00    0,00    0,00
13000000    Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів    3581,00    3581,00    0,00    0,00
13010000    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів    3581,00    3581,00    0,00    0,00
13010200    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)    3581,00    3581,00    0,00    0,00
14000000    Внутрішні податки на товари та послуги      801871,00    801871,00    0,00    0,00
14020000    Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)    140384,00    140384,00    0,00    0,00
14021900    Пальне     140384,00    140384,00    0,00    0,00
14030000    Акцизний податок ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)    575969,00    575969,00    0,00    0,00
14031900    Пальне     575969,00    575969,00    0,00    0,00
14040000    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів    85518,00    85518,00    0,00    0,00
18000000    Місцеві податки    4790164,00    4790164,00    0,00    0,00
18010000    Податок на майно    1855801,00    1855801,00    0,00    0,00
18010100    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості    4276,00    4276,00    0,00    0,00
18010200    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості    11340,00    11340,00    0,00    0,00
18010300    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості    887,00    887,00    0,00    0,00
18010400    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості    30187,00    30187,00    0,00    0,00
18010500    Земельний податок з юридичних осіб      154885,00    154885,00    0,00    0,00
18010600    Орендна плата з юридичних осіб      850423,00    850423,00    0,00    0,00
18010700    Земельний податок з фізичних осіб      170609,00    170609,00    0,00    0,00
18010900    Орендна плата з фізичних осіб      633194,00    633194,00    0,00    0,00
18030000    Туристичний збір     699,00    699,00    0,00    0,00
18030100    Туристичний збір, сплачений юридичними особами     197,00    197,00    0,00    0,00
18030200    Туристичний збір, сплачений фізичними особами     502,00    502,00    0,00    0,00
18050000    Єдиний податок      2933664,00    2933664,00    0,00    0,00
18050300    Єдиний податок з юридичних осіб     4985,00    4985,00    0,00    0,00
18050400    Єдиний податок з фізичних осіб     1122200,00    1122200,00    0,00    0,00
18050500    Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків    1806479,00    1806479,00    0,00    0,00
20000000    Неподаткові надходження      403856,00    73066,00    330790,00    0,00
21000000    Доходи від власності та підприємницької діяльності      987,00    987,00    0,00    0,00
21080000    Інші надходження      987,00    987,00    0,00    0,00
21081100    Адміністративні штрафи та інші санкції     987,00    987,00    0,00    0,00
22000000    Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності     72079,00    72079,00    0,00    0,00
22010000    Плата за надання адміністративних послуг    69309,00    69309,00    0,00    0,00
22012500    Плата за надання інших адміністративних послуг    6642,00    6642,00    0,00    0,00
22012600    Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень     62667,00    62667,00        
22090000    Державне мито      2770,00    2770,00    0,00    0,00
22090100    Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування      178,00    178,00    0,00    0,00
22090200    Державне мито,не віднесене до інших категорій    10,00    10,00    0,00    0,00
22090400    Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України      2582,00    2582,00    0,00    0,00
25000000    Власні надходження бюджетних установ      330790,00    0,00    330790,00    0,00
25010000    Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством     330790,00    0,00    330790,00    0,00
25010100    Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю     310460,00    0,00    310460,00    0,00
25010300     Плата за оренду майна бюджетних установ    20330,00    0,00    20330,00    0,00
Усього доходів(без урахування міжбюджетних трансфертів)        13630790,00    13300000,00    330790,00    0,00
40000000    Офіційні трансферти      16743390,00    16743390,00    0,00    0,00
41000000    Від органів державного управління      16743390,00    16743390,00    0,00    0,00
41020100    Базова дотація    2972500,00    2972500,00    0,00    0,00
41030000    Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам    12485400,00    12485400,00    0,00    0,00
41033900    Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам    9164400,00    9164400,00    0,00    0,00
41034200    Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам    3321000,00    3321000,00    0,00    0,00
41040000    Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам    1285490,00    1285490,00    0,00    0,00
41040200    Додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання освітніх закладів і охорони здоровя    1285490,00    1285490,00    0,00    0,00
Разом доходів        30374180,00    30043390,00    330790,00    0,00

    Головний бухгалтер                             В.А.Чевелюк                

                                                            грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1    "Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2"    Код ФКВКБ3    "Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС"    Видатки загального фонду                    Видатки спеціального фонду                    РАЗОМ
                    Всього    видатки споживання    з них:        видатки розвитку    Всього    з них:    видатки споживання    з них:        
                            оплата праці    комунальні послуги та енергоносії            бюджет розвитку        оплата праці    комунальні послуги та енергоносії    
                                                            
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15
01    0100000            Селищна рада    4795000,00    4795000,00    3568279,00    105000,00    0,00    14450,00    0,00    14450,00    0,00    0,00    4809450,00
110000    0110100    0100        Державне управлiння    4000000,00    4000000,00    3050820,00    77900,00    0,00    14450,00    0,00    14450,00    0,00    0,00    4014450,00
10116    0110150    0150    0111    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів    4000000,00    4000000,00    3050820,00    77900,00        14450,00    0,00    14450,00            4014450,00
90000    0113000    3000        Соціальний захист та соціальне забезпечення    795000,00    795000,00    517459,00    27100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    795000,00
91204    0113104    3104    1020    Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю    675000,00    675000,00    517459,00    27100,00        0,00    0,00    0,00            675000,00
91206    0113242    3242    1090    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    120000,00    120000,00                0,00    0,00                120000,00
06    0100000            Орган(*) з питань освіти і науки, молоді та спорту    8180643,00    8180643,00    5448034,00    579800,00    0,00    298960,00    0,00    298960,00    0,00    0,00    8479603,00
70000    0111000    1000        Освiта    8180643,00    8180643,00    5448034,00    579800,00    0,00    298960,00    0,00    298960,00    0,00    0,00    8479603,00
70101    0111010    1010    0910    Надання дошкільної освiти    5310000,00    5310000,00    3202050,00    479800,00        298960,00    0,00    298960,00            5608960,00
70201    0111020    1020    0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    2562500,00    2562500,00    2100410,00            0,00    0,00                2562500,00
70401    0111020    1020    0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    130543,00    130543,00        100000,00        0,00    0,00                130543,00
    0111100    1100    0960    Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання (музичними, художніми, хореграфічними, театральними, хоровими, мистецькими)    177600,00    177600,00    145574,00                                177600,00
    0112111    2111    0725    Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги    262000,00    262000,00        262000,00                            262000,00
10    01000000            Орган(*) з питань культури                            1086600,00    1086600,00    750096,00    73200,00    0,00    11500,00    0,00    11500,00    0,00    0,00    1098100,00
110201    0111100    1100    0824    Надання спеціальної освіти школи естетичного виховання (музичними, художніми, хореграфічними, театральними, хоровими, мистецькими)    0,00                    0,00    0,00                0,00
110202    0114000    4000        Культура і мистецтво    1051600,00    1051600,00    750096,00    73200,00    0,00    11500,00    0,00    11500,00    0,00    0,00    1063100,00
110204    0114030    4030    0824    Забезпечення діяльності бібліотек    273000,00    273000,00    223770,00            0,00    0,00                273000,00
110205    1014040    4040    0960    Забезпечення діяльності музеїв і виставок    0,00                    0,00    0,00                0,00
37    0114060    4060    0828    Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів    753600,00    753600,00    526326,00    73200,00        11500,00    0,00    11500,00            765100,00
    0114082    4082    0829    Інші заходи в галузі культури і мистецтва    25000,00    25000,00                                    25000,00
    0115011    5011    0810    Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту    25000,00    25000,00                                    25000,00
    0115012    5012    0810    Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту    10000,00    10000,00                                    10000,00
    0116000    6000        Житлово-комунальне господарство    701600,00    701600,00    33033,00    65000,00        5880,00    0,00    5880,00            707480,00
    0116030    6030    0620    Організація благоустрою населених пунктів    531600,00    531600,00    33033,00    65000,00        5880,00    0,00    5880,00            537480,00
    0116071    6071    0640    Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво    170000,00    170000,00            0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    170000,00
    0117000    7000        Економічна діяльність    1292000,00    1292000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    1292000,00
    0117130    7130    0421    Здійснення заходів із землеустрою    292000,00    292000,00                                    292000,00
250203    0117461    7461    0320    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету    1000000,00    1000000,00                0,00    0,00                1000000,00
250366    0118000    8000        Інша діяльність    334300,00    334300,00    251609,00    12337,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    334300,00
250380    0118130    8130    0320    Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони    334300,00    334300,00    251609,00    12337,00        0,00    0,00                334300,00
250388    7618510    8510    0180    Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів    0,00                    0,00    0,00                0,00
    0119130    9130    0180    Дотація з місцевого бюджету на здійснененя переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя    968347,00    968347,00                                    968347,00
    0119310    9310    0180    Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції    6601900,00    6601900,00                                    6601900,00
37    0119400    9400    0180    Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції    3321000,00    3321000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    3321000,00
    0119410    9410    0180    Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції    3321000,00    3321000,00                0,00    0,00                3321000,00
    0119770    9770    0180    Інші субвенції з місцевого бюджету    2500000,00    2500000,00                                    2500000,00
    Всього видатків                30043390,00    30043390,00    10051051,00    1097337,00    0,00    330790,00    0,00    330790,00    0,00    0,00    30374180,00

            "Додаток 3
до рішення другої сесії сьомого скликання
""Про селищний  бюджет Ямпільської селищної ради на 2019 рік""                      "                                    
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік                                                
Код бюджету    Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці    Трансферти з інших місцевих бюджетів        Трансферти  іншим місцевим бюджетам                                
        дотація на:    УСЬОГО        субвенції                            УСЬОГО
                дотація на    загального фонду на:                            
        " здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету"        " здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету"     здійснення передани видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції    здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів коштів медичної субвенції    КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги"(в частині енергоносіїв)     Білогірську районну централізовану бібліотечну систему    Білогірську школу мистецтв     Білогірський районний територіальний центр соціального обслуговування  ( надання соціальних послуг)    Заклади загальної середньої освіти ( заробітна плата з нарахуваннями адміністративно-господарського персоналу та поточне утримання  закладів)     
1    2    3    31                                32    33
22100000000    Обласний бюджет Хмельницької області    1 285 490    1 285 490                                    0
22301200000    Білогірської районний бюджет        0    968 347    6 601 900    3 321 000    88 000    91 000    355 200    225 000    1 740 800    13 391 247
            0                                    0
            0                                    0
УСЬОГО        1 285 490    1 285 490    968 347    6 601 900    3 321 000    88 000    91 000    355 200    225 000    1 740 800    13 391 247

    Головний бухгалтер    В.А.Чевелюк                                        

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році                                    
                                    (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів     Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів     Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету     Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету    Найменування районної (регіональної) програми    Дата та номер документа, яким затверджено районну/регіональну програму    Усього    Загальний фонд    Спеціальний фонд     
            відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів                    усього    у т.ч. бюджет розвитку
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
0100000            Ямпільська селищна рада Білогірського району Хмельницької області (головний розпорядник)            1881600    1881600    0    
0110000            Ямпільська селищна рада Білогірського району Хмельницької області (відповідальний виконавець)            1881600    1881600    0    0
0113242    3242    1090    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    Програма "Турбота" по Ямпільській селищній раді на 2018-2020роки"        120000    120000        
0114082    4082    0829    Інші заходи в галузі культури і мистецтва    Програма "Турбота" по Ямпільській селищній раді на 2018-2020роки"        25000    25000        
0115011    5011    0810    Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту    Програма розвитку фізичної культури та спорту населених пунктів Ямпільської селищної ради на період 2017-2020 роки        25000    25000        
0115012    5012    0810    Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту    Програма розвитку фізичної культури та спорту населених пунктів Ямпільської селищної ради на період 2017-2020 роки        10000    10000        
0116030    6030    0620    Організація благоустрою населених пунктів    Програма благоустрою населених пунктів Ямпільської селищної ради на 2019-2020 роки        531600    531600        
0116071            Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)    Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Ямпільської селищної ради         170 000    170 000        
0117461    7461    0320    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету     Програма соціального,економічного та культурного розвитку населених пунктів Ямпільської селищної ради на 2019 рік        1 000 000    1 000 000    0    0
            Усього            1 881 600    1 881 600    0    0