У К Р А Ї Н А                               
Місцеве самоврядування                                 
Ямпільська  селищна  рада
Білогірського району Хмельницької області
Р І Ш Е Н Н Я
 тринадцятої сесії
сьомого скликання
від 23 грудня 2019 року                    смт. Ямпіль                          №       
Про селищний бюджет
 Ямпільської селищної ради
на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Ямпільська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2020 рік:
Доходи селищного бюджету у сумі 31 687 480,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 31 094 445,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 593 035,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, в т.ч.:
-одержані трансферти – 15 940 645,00 гривень.
Видатки селищного бюджету у сумі 31 687 480,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 31 055 980,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 631 500,00 гривень, в т.ч.:
Профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 38 465,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 38 465,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Ямпільської селищної ради у розмірі 10 000,00 гривень, що становить 0,032 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
Резервний фонд бюджету Ямпільської селищної ради у розмірі 100000,00 гривень, що становить 0,32 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Ямпільської селищної ради на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,  до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти бюджету Ямпільської селищної ради згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Ямпільської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 8 050 628,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету Ямпільської селищної ради на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Білогірської селищної ради належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік».
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Ямпільської селищної ради на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Білогірської селищної ради згідно з статтей 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 та частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду як орендна плата бюджетних установ за оренду майна зараховується у розмірі 100 % до спеціального фонду селищного бюджету Ямпільської селищної ради (балансоутримувачу) та спрямовуються на видатки пов’язані з утриманням даного майна.
9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Ямпільської селищної ради видатки загального фонду на:
-     оплату праці працівників бюджетних установ;
-     нарахування на заробітну плату;
-     придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
-     забезпечення продуктами харчування;
-     оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
-     поточні трансферти населенню;
-     поточні трансферти місцевим бюджетам;
10. Надати селищному голові Кордонцю В.М. повноваження здійснювати в межах бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ямпільської селищної ради на депозитах .
11. Надати повноваження селищному голові Ямпільської селищної ради Кордонцю В.М. отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Ямпільської селищної ради, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
     12. Дозволити селищному бюджету при надходженні в міжсесійний період трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету (дотацій, субвенцій), інших субвенцій бюджетів сільських, селищних рад понад обсяги, враховані в селищному бюджеті на 2020 рік, збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків селищного бюджету на суму трансфертів, одержаних з Державного бюджету України, обласного бюджету, бюджетів сільських, селищних рад та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів селищного бюджету з послідуючим затвердженням на сесії селищної ради.
Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету на 2020 рік.
        13.У разі розподілу (перерозподілу) обсягів дотацій, субвенцій дозволити комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку  в міжсесійний період вносити зміни у  міжбюджетні трансферти та проводити зміни обсягів зазначених трансфертів з послідуючим затвердженням  на сесії селищної ради.
Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету на 2020 рік.
14. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1103/25880 (зі змінами), щодо забезпечення головним розпорядником коштів бюджету Ямпільської селищної ради виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
    3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечення у повному обсязі, в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
   5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо (додаток 9).
      15. З урахуванням норм п.7 ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 28, 60-70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оперативного вирішення фінансових питань поточної діяльності селищної ради, дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, інших закладів та установ, вирішення невідкладних ситуацій тощо, надати право селищному голові в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
З урахуванням норм п.8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 28, 60-70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого органу ради, погодженим з постійною депутатською комісією з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій з наступним затвердженням рішенням сесії селищної ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл коштів місцевого бюджету.
16. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. На виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України секретарю селищної ради Годованій К.В. оприлюднити дане рішення шляхом публікації на офіційному сайті селищної ради.
19. Контроль за виконанням даного рішення на постійну діючу комісію селищної ради з питань планування бюджету і фінансування  (голова комісії Шевчук І.А.).

Селищний голова                                          В. Кордонець

            Додаток 1        
            До рішення _тринадцятої сесії сьомого скликання  від 23 грудня 2019 року №8        
            "Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради на 2020 рік"        
                    
"ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2020 рік"                    
22544000000                    
(код бюджету)                    (грн)
Код    Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету    Усього    Загальний фонд    Спеціальний фонд    
                усього    у тому числі бюджет розвитку
                    
1    2    3    4    5    6
10000000    Податкові надходження      14 956 650,00    14 947 100,00    9 550,00    0,00
11000000    Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості      8 186 900,00    8 186 900,00    0,00    0,00
11010000    Податок та збір на доходи фізичних осіб    8 186 400,00    8 186 400,00    0,00    0,00
11010100    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати    6 506 400,00    6 506 400,00    0,00    0,00
11010400    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата    1 625 000,00    1 625 000,00    0,00    0,00
11010500    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування    55 000,00    55 000,00    0,00    0,00
11020000    Податок на прибуток підприємств      500,00    500,00    0,00    0,00
11020200    Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності     500,00    500,00    0,00    0,00
13000000    Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів     8 000,00    8 000,00    0,00    0,00
13010000    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів     8 000,00    8 000,00    0,00    0,00
13010200    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)     8 000,00    8 000,00    0,00    0,00
14000000    Внутрішні податки на товари та послуги      583 000,00    583 000,00    0,00    0,00
14020000    Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)     95 000,00    95 000,00    0,00    0,00
14021900    Пальне    95 000,00    95 000,00    0,00    0,00
14030000    Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)     412 000,00    412 000,00    0,00    0,00
14031900    Пальне    412 000,00    412 000,00    0,00    0,00
14040000    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів     76 000,00    76 000,00    0,00    0,00
18000000    Місцеві податки     6 169 200,00    6 169 200,00    0,00    0,00
18010000    Податок на майно     2 785 200,00    2 785 200,00    0,00    0,00
18010100    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості     1 700,00    1 700,00    0,00    0,00
18010200    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості     10 500,00    10 500,00    0,00    0,00
18010300    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості     50 000,00    50 000,00    0,00    0,00
18010400    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості     63 000,00    63 000,00    0,00    0,00
18010500    Земельний податок з юридичних осіб     680 000,00    680 000,00    0,00    0,00
18010600    Орендна плата з юридичних осіб     950 000,00    950 000,00    0,00    0,00
18010700    Земельний податок з фізичних осіб     180 000,00    180 000,00    0,00    0,00
18010900    Орендна плата з фізичних осіб     850 000,00    850 000,00    0,00    0,00
18030000    Туристичний збір     2 000,00    2 000,00    0,00    0,00
18030200    Туристичний збір, сплачений фізичними особами     2 000,00    2 000,00    0,00    0,00
18050000    Єдиний податок      3 382 000,00    3 382 000,00    0,00    0,00
18050300    Єдиний податок з юридичних осіб     24 000,00    24 000,00    0,00    0,00
18050400    Єдиний податок з фізичних осіб     1 520 000,00    1 520 000,00    0,00    0,00
18050500    Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`     1 838 000,00    1 838 000,00    0,00    0,00
19000000    Інші податки та збори     9 550,00    0,00    9 550,00    0,00
19010000    Екологічний податок     9 550,00    0,00    9 550,00    0,00
19010100    Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)    6 200,00    0,00    6 200,00    0,00
19010200    Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти     2 500,00    0,00    2 500,00    0,00
19010300    Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини     850,00    0,00    850,00    0,00
20000000    Неподаткові надходження      790 185,00    206 700,00    583 485,00    0,00
21000000    Доходи від власності та підприємницької діяльності      1 500,00    1 500,00    0,00    0,00
21080000    Інші надходження      1 500,00    1 500,00    0,00    0,00
21081100    Адміністративні штрафи та інші санкції     1 500,00    1 500,00    0,00    0,00
22000000    Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності     205 200,00    205 200,00    0,00    0,00
22010000    Плата за надання адміністративних послуг    204 800,00    204 800,00    0,00    0,00
22012500    Плата за надання інших адміністративних послуг    4 800,00    4 800,00    0,00    0,00
22012600    Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень     200 000,00    200 000,00    0,00    0,00
22090000    Державне мито      400,00    400,00    0,00    0,00
22090100    Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування      200,00    200,00    0,00    0,00
22090400    Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України      200,00    200,00    0,00    0,00
25000000    Власні надходження бюджетних установ      583 485,00    0,00    583 485,00    0,00
25010000    Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством     583 485,00    0,00    583 485,00    0,00
25010100    Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю     557 805,00    0,00    557 805,00    0,00
25010300    Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`    25 680,00    0,00    25 680,00    0,00
    Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)    15 746 835,00    15 153 800,00    593 035,00    0,00
40000000    Офіційні трансферти      15 940 645,00    15 940 645,00    0,00    0,00
41000000    Від органів державного управління      15 940 645,00    15 940 645,00    0,00    0,00
41020000    Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам    3 836 600,00    3 836 600,00    0,00    0,00
41020100    Базова дотація     3 836 600,00    3 836 600,00    0,00    0,00
41030000    Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам    11 422 400,00    11 422 400,00    0,00    0,00
41033900    Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам     10 541 800,00    10 541 800,00    0,00    0,00
41034200    Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам     880 600,00    880 600,00    0,00    0,00
41040000    Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам    642 100,00    642 100,00    0,00    0,00
41040200    Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету    642 100,00    642 100,00    0,00    0,00
41050000    Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам    39 545,00    39 545,00    0,00    0,00
41051200    Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету    39 545,00    39 545,00    0,00    0,00
X    Разом доходів    31 687 480,00    31 094 445,00    593 035,00    0,00
                    
    Селищний голова    В.М.Кордонець        
                

            Додаток 2        
            До рішення тринадцятої сесії сьомого скликання від 23 грудня 2019 року №8         
            "Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради на 2020 рік"        

"ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2020 рік"                    
22544000000                    
(код бюджету)                    (грн)
Код    Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету    Усього    Загальний фонд    Спеціальний фонд    
                усього    у тому числі бюджет розвитку
                    
1    2    3    4    5    6
Фінансування за типом кредитора                    
200000    Внутрішнє фінансування    0,00    -38 465,00    38 465,00    38 465,00
208000    Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів    0,00    -38 465,00    38 465,00    38 465,00
208400    Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    0,00    -38 465,00    38 465,00    38 465,00
X    Загальне фінансування    0,00    -38 465,00    38 465,00    38 465,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання                    
600000    Фінансування за активними операціями    0,00    -38 465,00    38 465,00    38 465,00
602000    Зміни обсягів бюджетних коштів    0,00    -38 465,00    38 465,00    38 465,00
602400    Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    0,00    -38 465,00    38 465,00    38 465,00
X    Загальне фінансування    0,00    -38 465,00    38 465,00    38 465,00


    Селищний голова            Кордонець В.М.    
                    

                                                Додаток 3            
                                                До рішення тринадцятої сесії сьомого скликання від 23 грудня 2019 року №8             
                                                "Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради на 2020 рік"            
РОЗПОДІЛ                                                            
видатків місцевого бюджету на 2020 рік                                                            
(код бюджету)                                                            (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету    Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету    Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету    Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету    Загальний фонд                    Спеціальний фонд                        Разом
                усього    видатки споживання    з них        видатки розвитку    усього    у тому числі бюджет розвитку    видатки споживання    з них        видатки розвитку    
                        оплата праці    комунальні послуги та енергоносії                    оплата праці    комунальні послуги та енергоносії        
                                                            
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16
0100000            Ямпільська селищна рада Білогірського району Хмельницької області    31 055 980,00    30 703 540,00    20 339 074,00    1 555 215,00    252 440,00    631 500,00    38 465,00    593 035,00    0,00    0,00    38 465,00    31 687 480,00
0110000            Ямпільська селищна рада Білогірського району Хмельницької області    31 055 980,00    30 703 540,00    20 339 074,00    1 555 215,00    252 440,00    631 500,00    38 465,00    593 035,00    0,00    0,00    38 465,00    31 687 480,00
0110150    0150    0111    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    5 291 761,00    5 291 761,00    4 033 516,00    79 500,00    0,00    13 800,00    0,00    13 800,00    0,00    0,00    0,00    5 305 561,00
0111010    1010    0910    Надання дошкільної освіти    5 682 921,00    5 682 921,00    3 916 480,00    377 150,00    0,00    232 805,00    0,00    232 805,00    0,00    0,00    0,00    5 915 726,00
0111020    1020    0921    Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))    14 840 133,00    14 840 133,00    11 095 178,00    914 865,00    0,00    339 465,00    13 465,00    326 000,00    0,00    0,00    13 465,00    15 179 598,00
0112152    2152    0763    Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я    110 000,00    110 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    110 000,00
0113242    3242    1090    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    90 000,00    90 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    90 000,00
0114030    4030    0824    Забезпечення діяльності бібліотек    410 300,00    410 300,00    324 400,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    410 300,00
0114060    4060    0828    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів    845 300,00    845 300,00    654 500,00    46 700,00    0,00    5 000,00    0,00    5 000,00    0,00    0,00    0,00    850 300,00
0114082    4082    0829    Інші заходи в галузі культури і мистецтва    10 000,00    10 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    10 000,00
0115011    5011    0810    Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту    17 000,00    17 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    17 000,00
0116020    6020    0620    Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги    60 000,00    0,00    0,00    0,00    60 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    60 000,00
0116030    6030    0620    Організація благоустрою населених пунктів    449 200,00    449 200,00    30 000,00    126 000,00    0,00    5 880,00    0,00    5 880,00    0,00    0,00    0,00    455 080,00
0116071    6071    0640    Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро    192 440,00    0,00    0,00    0,00    192 440,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    192 440,00
0117321    7321    0443    Будівництво освітніх установ та закладів    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    25 000,00    25 000,00    0,00    0,00    0,00    25 000,00    25 000,00
0117461    7461    0456    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету    150 000,00    150 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    150 000,00
0118130    8130    0320    Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони    383 700,00    383 700,00    285 000,00    11 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    383 700,00
0118330    8330    0540    Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9 550,00    0,00    9 550,00    0,00    0,00    0,00    9 550,00
0118700    8700    0133    Резервний фонд    100 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    100 000,00
0119130    9130    0180    Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету    160 525,00    160 525,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    160 525,00
0119410    9410    0180    Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції    880 600,00    880 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    880 600,00
0119770    9770    0180    Інші субвенції з місцевого бюджету    1 382 100,00    1 382 100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    1 382 100,00
X    X    X    УСЬОГО    31 055 980,00    30 703 540,00    20 339 074,00    1 555 215,00    252 440,00    631 500,00    38 465,00    593 035,00    0,00    0,00    38 465,00    31 687 480,00
                                                            
            Селищний голова        В.М.Кордонець