У К Р А Ї Н А

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ           БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

 

ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА   РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

чотирнадцятої сесії селищної ради VІІ скликання

 

від 27 лютого 2020 року №15

смт Ямпіль

 

Про  затвердження Положення про Почесну грамоту та Подяку Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

 

З  метою  заохочення плідної праці та активної громадської діяльності на користь територіальної громади,  керуючись  ст.  25  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити заохочувальні відзнаки місцевого самоврядування Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області – Почесну грамоту та Подяку.

2. Затвердити  Положення про Почесну грамоту та Подяку Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області (додається).

3. Секретарю селищної ради оприлюднити Положення на офіційному веб-сайті селищної ради.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань  планування,  фінансів та  бюджету 

 

Ямпільський селищний голова                                 Василь КОРДОНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення сесії селищної ради

 №15 від 27.02.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну грамоту та Подяку

Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

 

І. Загальні положення

 

1. Почесна грамота та Подяка Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області   (далі  –  Почесна  грамота  та  Подяка)  є  заохоченням  та формою  відзначення  за  вагомі  здобутки у  забезпеченні  розвитку  економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, громадської та інших сфер діяльності,  високі  досягнення, високу  професійну  майстерність,  мужність  та відвагу,  діяльність  із  зміцнення  законності  та  правопорядку,  миротворчу, благодійну, гуманістичну т  а громадську діяльність, захист державних інтересів України, зразкове  виконання  службових  обов’язків, а  також  з  нагоди державних, професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат.

2.  Відзначаються  Почесною  грамотою  або  Подякою  трудові  колективи підприємств,  установ,  організацій усіх  форм  власності  та  господарювання, громадські  об’єднання,  громадяни  України,  які,  як  правило,  проживають  на території  селищної  ради  та  зробили  значний  особистий  внесок  у  розвиток селищної ради або мають інші досягнення.

3. Почесною грамотою або Подякою можуть бути відзначені також представники інших регіонів України, які особистою участю внесли значний вклад у розвиток селищної ради або окремих населених пунктів.

 

ІІ. Порядок представлення до нагородження Почесною грамотою або оголошення Подяки та їх вручення

 

1.  Висунення  кандидатур  для  нагородження  Почесною  грамотою  або оголошення  Подяки  здійснюється  відкрито  з  обговоренням  у  трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до нагородження. До  відзначення  Почесною  грамотою  або  Подякою  можуть  бути представлені  особи,  які  мають  стаж  роботи  в  зазначених  органах  не  менше трьох років.

2. Подання про нагородження Почесною грамотою або про оголошення Подяки  подаються  на  ім’я  селищного  голови  депутатами  селищної  ради, виконавчим  комітетом  селищної  ради,  структурними  підрозділами селищної ради,  іншими  державними  органами,  підприємствами, установами,  організаціями усіх  форм  власності,  громадськими об’єднаннями, творчими  та  іншими  спілками за  підписами  їх  керівників  не пізніше як за двадцять днів до нагородження (дати державного, професійного свята,  визначної  події,  ювілею  особи,  підприємства,  установи,  організації, проведення заходів, з якими пов’язується відзначення). Відзначення  Почесною  грамотою  або  Подякою  може  ініціювати селищний голова. Документи на нагородження, подані із порушенням зазначеного терміну, повертаються органу, який готував подання.

3. У поданні зазначаються заслуги за трудові досягнення працівника, що стали  підставою  для  клопотання  на  нагородження,  які  вносяться  до нагородного листа (додатки 1,2). - щодо трудового колективу підприємства, установи, організації – повна юридична назва та підстави для нагородження.

4.  Відзначені  Почесною  грамотою  або  Подякою  можуть  бути вшановані цими нагородами повторно, але не раніше як через три роки після попереднього нагородження.

5. Подання про нагородження Почесною грамотою чи про оголошення Подяки подається селищному для прийняття відповідного рішення.

6. Про нагородження Почесною грамотою або про оголошення Подяки видається розпорядження селищного голови.

Підготовка  тексту  Почесної  грамоти  або  Подяки,  проекту розпорядження  селищного  голови  здійснюється  секретарем селищної ради.

7. При нагородженні Почесною грамотою вручається грошова премія чи подарунок, розмір та кошти на виплати яких щорічно передбачаються при формуванні селищного бюджету. Здійснення  виплат  коштів  та  придбання  подарунків  проводиться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності селищної ради.

8.  Почесна  грамота  та  Подяка  скріплюються  підписом  селищного голови  та  гербовою  печаткою  Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області.

9.  Почесну  грамоту  або  Подяку  вручає  селищний  голова  або  за  його дорученням  заступник,  секретар  ради  в  обстановці  урочистості  і  широкої гласності  в  селищній раді  або  в організації  за  місцем роботи,  проживання чи діяльності  особи,  яка  нагороджується.  Перед  врученням  оголошується розпорядження  селищного  про  нагородження  Почесною  грамотою  чи  про оголошення Подяки.

16. Облік осіб, відзначених Почесною грамотою або Подякою, ведеться секретарем селищної ради.

17. Копія розпорядження про нагородження Почесною грамотою чи про оголошення  Подяки  надсилається  за  місцем  роботи  (служби),  проживання зазначеної у ньому особи.

18.  В  особовій  справі  та  трудовій  книжці  (облікових  документах

військовослужбовців), відзначених Почесною грамотою або Подякою, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера розпорядження.

19. Дублікат Почесної грамоти або Подяки не видається.

 

Секретар селищної ради                                             Катерина Годована

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про Почесну грамоту та Подяку

Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

 

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

для представлення до нагородження Почесною грамотою

Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби __________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження ____________________________________________

4. Стать ____________________________ 5. Національність  ___________________________

6. Партійність __________________________________________________________________

7. Освіта _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання ________________________________

9. Які має нагороди України, дата нагородження_____________________________________

10. Домашня адреса _____________________________________________________________

11. Службова адреса _____________________________________________________________

11. Загальний стаж роботи______________ Стаж роботи в даному колективі _____________

13. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи, яка представляється до нагородження розпочинається із зазначенням інформації про трудову діяльність особи (роки та місце роботи; вказується  з  якого  часу  обіймає  посаду,  зазначену  у  поданні  та нагородному листі; відображаються  конкретні  заслуги,  досягнення  особи  на  зазначеному місці роботи, її внесок у розвиток підприємства, міста за час від попереднього нагородження (як правило, це останні три роки); вказуються  відомості  про  нагородження  особи  із  зазначенням  назви відзнаки та року нагородження.

Кандидатура _________________________________________ рекомендована зборами 

                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

 (радою,  правлінням)  колективу  (найменування  підприємства, установи,  організації  тощо,  дата  обговорення,  номер  протоколу)  ______________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Представляється до нагородження Почесною грамотою Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

 

Керівник підприємства

_______________________            ______________     ______________________

(назва посади)                                                  (підпис)                           (ініціали, прізвище)

 

 

М.П.

«___» _________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Положення

про Почесну грамоту та Подяку Ямпільської селищної ради

Білогірського району Хмельницької області

 

 

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

для представлення до оголошення Подяки

Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби ___________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження _____________________________________________

4. Стать ____________________________ 5. Національність  ____________________________

6. Партійність ___________________________________________________________________

7. Освіта _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання ________________________________

9. Які має нагороди України, дата нагородження_____________________________________

10. Домашня адреса _____________________________________________________________

11. Службова адреса ____________________________________________________________

11. Загальний стаж роботи__________ Стаж роботи в даному колективі ________________

13. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи, яка представляється до нагородження розпочинається із зазначенням інформації про трудову діяльність особи (роки та місце роботи; вказується  з  якого  часу  обіймає  посаду,  зазначену  у  поданні  та нагородному листі; відображаються  конкретні  заслуги,  досягнення  особи  на  зазначеному місці роботи, її внесок у розвиток підприємства, міста за час від попереднього нагородження (як правило, це останні три роки); вказуються  відомості  про  нагородження  особи  із  зазначенням  назви відзнаки та року нагородження.

 

Кандидатура _________________________________________ рекомендована зборами

                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

(радою,  правлінням)  колективу  (найменування  підприємства, установи,  організації  тощо,  дата  обговорення,  номер  протоколу)  _____________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Представляється  до  оголошення  Подяки  Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

 

Керівник підприємства

_______________________            ______________     ______________________

(назва посади)                                                  (підпис)                                       (ініціали, прізвище)

 

М.П.

 

«___» _________ 20__ року