У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ    БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

чотирнадцятої сесії селищної ради VІІ скликання

            від 27 лютого 2020 року №16

            смт Ямпіль

Про передачу комунального майна на праві господарського відання

 

      Відповідно до статті підпункту 31, 43 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 136 Господарського кодексу України, розглянувши клопотання комунального підприємства  «Добробут Плюс» «Про надання в користування на праві господарського відання спеціалізованого автомобіля»,  у зв’язку з виробничою необхідністю, враховуючи рекомендації постійної комісії  з питань планування бюджету та фінансів, сесія селищної ради ВИРІШИЛА:

 

 1. Передати на праві господарського відання комунальному підприємству  «Добробут Плюс» індивідуально визначене рухоме майно комунальної власності територіальної громади Ямпільської селищної  ради, а саме:
 • спеціалізований вантажний сміттєвоз - С, марка ВЛІВ, модель МІКРО 9-8 GZ-33098, номер шасі (рами) Х96330980к1108926 номер кузова 330700К0249796,  рік випуску-2019, реєстраційний номер , балансова вартість            1339800 грн.
 1.  Затвердити договір про передачу майна, що перебуває у комунальній власності        територіальної громади Ямпільської  селищної ради, на праві господарського відання (додаток 1).
 2.  Комунальному підприємству КП «Добробут Плюс» прийняти в господарське  відання    майно комунальної власності територіальної громади Ямпільської селищної ради, зазначене в пункті 1 цього рішення, згідно акту приймання-передачі.
 3. Доручити селищному голові Кордонцю В.М. укласти з директором КП «Добробут Плюс» договір про закріплення майна комунальної власності територіальної громади Ямпільської селищної ради на праві господарського відання.
 4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань .

 

Ямпільський селищний голова                         Василь КОРДОНЕЦЬ

 

 

 

 

                          Додаток 1            

до рішення селищної ради

 № від 27.02.2020 року

 

Договір

про передачу майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Ямпільської селищної ради, на праві господарського відання

 

смт Ямпіль                                                               «____»_____________ 20___року.

 

Ямпільськ селищна рада (надалі «Власник»), в особі селищного голови Кордонця Василя Микитовича, який діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та комунальне підприємство «Добробут Плюс» (надалі «Користувач») в особі директора Гончарука Віктора Семеновича, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, (надалі Сторони), уклали цей договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Предметом договору є закріплення Власником за Користувачем на підставі рішення сесії селищної ради №_______ від __________________ на праві господарського відання майна, що перебуває у власності територіальної громади Ямпільської селищної ради для забезпечення господарської діяльності підприємства.

 

  1. Відповідно до умов цього договору, Власник закріплює Користувачу в господарське відання майно, а саме: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(далі-Об’єкт господарського відання)

 

  1. Об’єкт господарського відання передається згідно з актом приймання – передачі.

 

  1.   Право господарського відання майном у Користувача виникає з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання – передачі майна.

 

2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА

2.1 Право власності на майно, передане за цим Договором, належить Власнику.

2.2 Укладення цього Договору не змінює права власності на майно, закріплене (передане) за Користувачем на праві господарського відання.

2.3  Користувачу забороняється відчужувати майно, а також здавати його в оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, передавати речові права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною його цільового призначення.

2.4  Будь-які дії щодо майна можуть здійснюватися в порядку та у спосіб, що передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.

2.5 Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна несе Користувач з дати підписання Сторонами акта приймання-передачі майна до дати повернення майна Власнику.

2.6 Облік майна, яке надане відповідно до вимог цього Договору для використання на праві господарського відання, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.7  Проведення щорічної інвентаризації майна здійснюється за рішенням Користувача в установленому законодавством порядку.

 

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

3.1 Власник зобов’язується передати майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору, за актом приймання – передачі, який підписується одночасно з цим договором.

З підписанням Акту приймання передачі Користувач засвідчує, що Об'єкт господарського відання в повному об’ємі відповідає їх функціональному призначенню.

3.2 Передача Об’єкта господарського відання не тягне за собою виникнення у Користувача права власності  на передане майно.

3.3 У випадку ліквідації, реорганізації чи зміни організаційно-правової форми Користувача, або зміну правового режиму майна, яке було передано йому на праві господарського відання, Користувач повинен у місячний термін повернути Власнику зазначене майно у задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі на праві господарського відання, з урахуванням його фізичного зносу.

3.4 Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акта приймання-передачі майна.

3.5 У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі майна або повернення його в стані гіршому ніж на час передачі на праві господарського відання, з урахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем в повному обсязі протягом одного місяця.

3.6 Право господарського відання, яке в себе включає володіння, користування та обмежене виключно умовами цього договору та чинним законодавством України розпорядження Об’єктом господарського відання, настає з моменту підписання уповноваженими представниками Власника та Користувачем, Акту прийому-передачі в господарське відання Об’єктів господарського відання

3.7. Акт приймання-передачі Об’єктів господарського відання підписується (укладається) одночасно з передачею Об’єктів господарського відання в господарське відання Користувачу після укладення цього договору згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.8.  Після припинення цього договору, у порядку встановленим цим договором та чинним законодавством України, в тому числі його припинення шляхом розірвання з ініціативи однієї із Сторін, визнання цього договору недійсним, не укладеним чи нікчемним за рішенням суду, яке набрало законної сили, Користувач повертає Власнику об’єкти господарського відання у погоджений Сторонами термін, але не пізніше 20-ти календарних днів із дня настання вказаної події.

 

4. ОБОВ`ЯЗКИ ВЛАСНИКА

4.1  В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, передати по Акту приймання-передачі Об’єкт господарського відання Користувачу.

4.2. Не вчиняти дій, що перешкоджають Користувачу виконувати свої договірні зобов'язання.

 

 

 

 

 

5. ОБОВ`ЯЗКИ  КОРИСТУВАЧА

5.1 В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, прийняти по Акту приймання-передачі Об’єкт господарського відання.

5.2 На протязі місяця застрахувати передане в господарське відання  майно на суму не менш, ніж його балансова вартість. Надати копії договорів страхування Власнику.

5.3 Утримувати об’єкт господарського відання у належному стані. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації майна.

5.4  Проводити необхідний поточний та капітальний ремонти майна, переданого в господарське відання.

5.5.Відшкодовувати Власнику збитки, заподіяні втратою (пошкодженням, знищенням) майна, що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.

5.6. Здійснювати технічне обслуговування майна за власний рахунок.

5.7. Проводити щорічну інвентаризацію майна в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.8 На письмовий запит Власника в установлений законом термін надавати інформацію про стан майна та/або наслідки його інвентаризації.

5.9. Допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду майна.

5.10. Невідкладно письмово повідомляти Власника, порушення судового провадження у справі про банкрутство Користувача, чи  про припинення провадження.

5.11.  Повернути майно Власнику протягом 20 днів після закінчення строку дії цього Договору з підписанням відповідного акта приймання-передачі.

6. ПРАВА ВЛАСНИКА

6.1 Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого на праві господарського відання Користувачу.

6.2 Отримувати у Користувача звітність про стан майна переданого йому в господарське відання згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в господарське відання майна.

6.3 Вилучати із користування надлишкове майно, а також майно, яке не використовується та майно, що використовується не за призначенням.

6.4. У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації майна з вини Користувача вимагати від Користувача відшкодування заподіяних втратою (пошкодженням, знищенням) майна збитків у повному обсязі та вжиття передбачених чинним законодавством заходів.

6.5. Залучати Користувача до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації майна.

6.6. Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які сталися внаслідок користування майном.

6.7. Виступати з ініціативою щодо розірвання цього договору у випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством України.

7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

7.1 Використовувати майно у власних господарських цілях.

7.2 Ініціювати передачу Власником чи уповноваженим ним органом об’єкта господарського відання чи його частини в оренду суб’єктам господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми.

7.3 Пристосовувати майно, передане на праві господарського відання, до особливостей своєї діяльності.

7.4 Управляти майном, в тому числі використовувати майно передане на праві господарського відання в цілях своєї господарської діяльності відповідно до умов цього договору та чинного законодавства України.

7.5 Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації майна.

7.6 Залучати спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт з майном, які необхідні для здійснення належного виконання цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 За невиконання або не належне виконання договірних зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2 Користувач несе відповідальність згідно із законом за втрату (пошкодження, знищення) майна, що сталося внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1 У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

9.2 Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

9.3 Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 Усі спірні питання, пов'язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2 У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають право вирішити спір в судовому порядку.

11.ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1 Цей Договір діє з моменту підписання Акта приймання-передачі і укладено строком на ____ роки _______ місяців, що діє з "___" _____________ 201_ р. до "___"  ______________  201__  р. включно.

11.2 Дія Договору припиняється у разі:

 • реорганізації або ліквідації Користувача;
 • у разі прийняття рішення Власником про зміну правового режиму майна;
 • за згодою Сторін.

11.3 Власник має право в односторонньому порядку розірвати цей договір у наступних випадках:

- систематичного порушення умов цього Договору, про що складено відповідні акти (два і більше) Комісією, яка формується Власником чи уповноваженим ним органом;

- передачі Об’єкта/ частини Об’єкта господарського відання в користування іншим особам без згоди селищної ради та без дотримання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативно-правових актів;

- використання Об’єкту/ частини Об’єкту господарського відання не за призначенням.

Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту отримання Користувачем відповідного письмового повідомлення Власника.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1 Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Власника, другий – у Користувача.

       12.2 Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.

12.3  Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

12.4  Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, шляхом направлення листа.

 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Власник

Ямпільська селищна рада в особі селищного голови Кордонця Василя Микитовича

Юридична адреса:

 

 

 

Селищний  голова                                                                            

 

___________________В.М.Кордонець

м.п.

 

Користувач

Комунальне підприємство «Добробут Плюс»

в особі директора Гончарука Віктора Семеновича

Юридична адреса:
 

 

                          Директор

________________________Гончарук В.С. м.п.