У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОГІРСЬКИЙ   РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 28 січня 2021 року № 5

смт Ямпіль

Про створення  комісії з питань

легалізації виплати заробітної плати, заборгованості

сплати    податків   усіх   рівнів   і    втрати  до

бюджету від повноти податкових зобов’язань

          

       Заслухавши інформацію селищного голови Кордонця В.М., відповідно до Податкового кодексу, керуючись  п. 1 ч. б  ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законами України «Про оплату праці»,  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», з метою забезпечення повноти і своєчасності сплати податків суб’єктами господарювання, виконавчий комітет  В И Р І Ш И В:

1. Створити комісію з питань  легалізації виплати заробітної плати, заборгованості сплати   податків   усіх   рівнів   і    втрати  до бюджету від повноти податкових зобов’язань

Голова комісії:

Кордонець Василь Микитович – Ямпільський селищний голова,

Заступник голови комісії:

Мельниченко Володимир Дмитрович – голова постійної комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Секретар комісії:

Чевелюк Валентина Афанасіївна – начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності та земельних відносин

Члени комісії:

Кулакевич Ірина Василівна – начальник фінансів, бухгалтерського обліку та звітності,

Мусевич Таїсія Анатоліївна – начальник фінансового відділу;

Кішан Таміла Анатоліївна – секретар селищної ради;

Басок Віта Миколаївна – провідний спеціаліст, юрист;

Олійник Валерій Анатолійович – депутат Ямпільської селищної ради,

Олуйко Василь Миколайович – начальник ДПІ у Білогірському районі Ізяславського управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, член виконавчого комітету,

Шевчук Ігор Анатолійович -  член виконавчого комітету,

Черняк Ігор Олександрович - член виконавчого комітету.

  1. Затвердити Положення про комісію з питань  легалізації виплати заробітної плати, заборгованості сплати   податків   усіх   рівнів   і    втрати  до бюджету від повноти податкових зобов’язань
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти селищного голову Кордонця В.М.      

Ямпільський селищний голова                          Василь КОРДОНЕЦЬ

ДОДАТОК

до рішення виконкому

№5 від 28.01.2021року

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань легалізації виплати заробітної плати, заборгованості сплати    податків   усіх   рівнів   і    втрати  до бюджету від повноти податкових зобов’язань

Комісія з питань з питань легалізації виплати заробітної плати, заборгованості сплати    податків   усіх   рівнів   і    втрати  до бюджету від повноти податкових зобов’язань Ямпільської селищної ради є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Ямпільської селищної ради. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, розпорядженнями голови Хмельницької облдержадміністрації та Ямпільського селищного голови, рішеннями Ямпільської селищної ради, її виконавчого комітету та цим Положенням.

Основними завданнями Комісії є:

- забезпечення організації контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), інших обов’язкових платежів до бюджету Ямпільської селищної ради;

- розгляд пропозицій по удосконаленню діючого законодавства з вирішення вказаного питання, вивчення причин утворення заборгованості на підприємствах, організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності,

- забезпечення надходжень до бюджету платежів за оренду землі;

- розроблення заходів, спрямованих на забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету Ямпільської селищної ради.

Відповідно до покладених завдань Комісія здійснює:

- аналіз стану виконання заходів щодо наповнення дохідної частини селищного бюджету та забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

- координацію роботи із забезпечення своєчасності сплати податків і зборів юридичних та фізичних осіб, інших обов’язкових платежів;

- оперативний розгляд питань, що стосуються стану поточних розрахунків платників податків та орендної плати за землю з державним і місцевими бюджетами;

- розгляд звернень суб’єктів господарювання, що розташовані на території селищної ради, з питань сплати податків, інших обов’язкових платежів та орендної плати за землю;

- підготовка пропозицій, спрямованих на поліпшення стану справ з наповнення бюджетів, вжиття конкретних заходів впливу, у тому числі стосовно юридичних та фізичних осіб, з вини яких зазначена робота ведеться на неналежному рівні;

- координацію дій структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, пов’язаних із запобіганням банкрутству та виробленням єдиних підходів до проведення державної політики щодо визначення оптимальних шляхів відновлення платоспроможності підприємств, що мають особливе соціально-економічне значення для економіки селищної ради;

- підготовку пропозицій щодо організації заходів підприємствами, які належать до сфери управління селищної ради, спрямованих на вдосконалення управління державним та комунальним майном, поліпшення показників фінансово-господарської діяльності та загальне збільшення надходження сум податків, зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів;  

- підготовку пропозицій щодо встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки, орендодавцем яких є селищна рада, створення сприятливих умов для раціонального використання орендарями земельних ділянок та забезпечення своєчасного надходження до бюджету платежів за оренду землі;

- в разі необхідності - висвітлення у засобах масової інформації стану справ із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Комісія має право:

- заслуховувати інформації щодо  додержання законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин виконавчого комітету селищної ради з питань своєчасності і повноти сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та орендної плати за землю до державного та місцевих бюджетів;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників або відповідальних працівників юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до її компетенції;

- залучати до своєї роботи працівників виконавчого комітету селищної ради, створювати спеціальні робочі групи для забезпечення впровадження своєї діяльності;

- одержувати в установленому законодавством порядку від юридичних та фізичних осіб інформацію, необхідну для діяльності Комісії та виконання покладених на неї завдань;

- подавати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування та вирішувати інші питання згідно з її компетенцією.

  Рішення Комісії з питань, що належить до її компетенції є обов’язковими для виконання підприємствами, установами і організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на території Ямпільської селищної ради.

Формою роботи Комісії є засідання, які провадяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Рішення про проведення засідання приймає голова комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів комісії.

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, у разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

Організаційне забезпечення роботи Комісії (складання порядку денного, проекту протокольного рішення, підготовка матеріалів для розгляду питань на засіданні) покладається на відділ економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності та земельних відносин селищної ради.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                  Світлана ТРАКОВЕЦЬ