У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 грудня 2020 року №4

смт Ямпіль

Про схвалення Положення про місцеву пожежну команду Ямпільської селищної ради

З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Ямпільської селищної ради ради, керуючись вимогами ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  статті 62 Кодексу цивільного захисту України, виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити Положення про місцеву пожежну команду Ямпільської селищної ради (додається).

2. Рекомендувати сесії селищної ради:

-  затвердити Положення про місцеву пожежну команду Ямпільської селищної ради;

- внести зміни до структури та штатного розпису Місцевої пожежної команди.

3. Погодити вище зазначене Положення з начальтником Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області.

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Рудь В.А.

Ямпільський селищний голова                                      Василь КОРДОНЕЦЬ

ДОДАТОК

до рішення Виконавчого комітету

Ямпільської селищної ради

від «28» січня 2021 року №4

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЦЕВУ ПОЖЕЖНУ КОМАНДУ ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Правове підґрунтя

1. У своїй діяльності Місцева пожежна команда Ямпільської селищної ради (далі — МПК) керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI, іншими законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України та цим Положенням.

1.1. Засновником МПК є Ямпільська селищна рада.

1.2. МПК підзвітна та підконтрольна Ямпільській селищній раді.

1.3. Підготовка та внесення в установленому порядку на розгляд Ямпільської селищної  ради пропозицій депутатів щодо утворення, реорганізації або ліквідації МПК здійснюються за погодженням з МНС України в Хмельницькій області.

Мета

2. МПК створено з метою реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення захисту населення і території, матеріальних і культурних цінностей та навколишнього середовища від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період.

Крім того, метою створення МПК є захист життя і здоров’я громадян, приватної власності, колективних та державних цінностей від пожеж, аварій, катастроф, стихійного лиха, підтримання належного рівня пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, природного характеру, пов’язаним із реагуванням на інші надзвичайні ситуації, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і території від їх негативного впливу.

Завдання МПК

3. МПК у межах своєї компетенції вирішує завдання мобілізаційної підготовки:

— запобігання пожежам і нещасним випадкам на них, захист населення і території Ямпільської селищної ради від їх негативного впливу;

— гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

— вирішення окремих завдань мобілізаційної підготовки;

— розроблення і здійснення заходів запобігання пожежам, аваріям, катастрофам та нещасним випадкам на них;

— ведення роз’яснювальної роботи серед населення по дотриманню правил пожежної безпеки, правил поведінки на воді, правил поведінки при аваріях тощо;

— контроль за дотриманням та виконанням керівниками об’єктів (власниками) та громадянами вимог правил пожежної безпеки, окремих розпоряджень, приписів органів державного пожежного нагляду;

— забезпечення постійної готовності сил і засобів для гасіння пожеж та ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

Функції МПК

4. МПК відповідно до покладених на неї завдань:

— проводить невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення;

— бере участь у вирішенні питань організації пожежно-рятувальної служби;

— здійснює нагляд за виконанням організаціями, підприємствами, установами, а також посадовими особами і громадянами законодавства з питань пожежної безпеки, протипожежних вимог, стандартів, норм і правил;

— організовує і здійснює гасіння пожеж, рятування людей, надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

— використовує безкоштовно державні засоби масової інформації для оперативного доведення до відома населення інформації про виникнення або можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій через системи централізованого оповіщення;

— веде облік пожеж, аварій, катастроф, надзвичайних подій та їх наслідків на підконтрольних їй об’єктах;

— призупиняє подальшу експлуатацію приладів, обладнання, які знаходяться у пожежонебезпечному стані;

— складає протоколи про адміністративні правопорушення у сфері пожежної безпеки, бере участь у розслідуванні пожеж та їх наслідків.

Організація несення служби та гасіння пожеж

5. Основним бойовим завданням особового складу МПК під час пожежі, нещасного випадку, стихійного лиха, аварій та катастроф є рятування людей у разі загрози їх життю, ліквідація пожежі, стихійного лиха, аварії в тому обсязі, якого вона набула до моменту прибуття особового складу чергової варти МПК.

6. У МПК організовано цілодобове несення служби, порядок якої встановлюється бойовим Статутом. Особовий склад чергової варти МПК виїжджає для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха на всі об’єкти незалежно від форми власності.

7. Під час гасіння пожежі, ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха працівник МПК має право на безперешкодний доступ у всі житлові, виробничі та інші приміщення, а також вживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню надзвичайної ситуації.

8. Особовий склад МПК, що залучається до ліквідації надзвичайної ситуації, підпорядковується керівникові обласного відділу МНС в Хмельницькій  області. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб МПК та їх прямих начальників в МНС області, не має права втручатися в його дії. Він приймає в межах своєї компетенції під час ліквідації надзвичайної ситуації рішення, обов’язкові для виконання підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами і громадянами.

9. Для участі у гасінні пожежі, ліквідації аварій, катастроф, стихійного лиха виконкоми місцевих рад, підприємства, установи і організації на вимогу керівника ліквідації надзвичайної ситуації зобов’язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, паливно-мастильні матеріали, людські ресурси, обладнання, засоби зв’язку тощо, а у разі коли надзвичайна ситуація триває понад три години — продукти харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу МПК та осіб, залучених до ліквідації надзвичайної ситуації.

10. Матеріальні збитки, пов’язані з пошкодженням майна під час ліквідації надзвичайних ситуацій, МПК не відшкодовує.

Служба в МПК

11. На службу до МПК приймаються громадяни, які досягли вісімнадцятирічного віку і здатні за своїми здібностями, освітою та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

12. Усі штатні працівники МПК проходять початкову та подальшу підготовку в навчальних підрозділах державної пожежної охорони відповідно до порядку, встановленого для особового складу Державної пожежної охорони.

13. Трудові відносини особового складу МПК регулюються законодавством про працю. Чергові зміни несуть службу цілодобово. Після доби чергування — три доби відпочинку.

14. Працівники МПК забезпечуються форменим одягом та спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту за нормами, передбаченими для особового складу МНС України.

15. Працівники МПК під час виконання покладених на них обов’язків керуються цим Положенням і підпорядковуються тільки своїм безпосереднім начальникам.

Фінансове забезпечення діяльності МПК та утримання її працівників

16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності МПК здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.

17. Кошторис витрат на утримання МПК розглядається і затверджується рішенням сільської ради і включає:

— будівництво пожежного депо, благоустрій його території;

— утримання пожежного депо (поточний ремонт, опалення, освітлення, телефонний і радіозв’язок тощо);

— придбання та експлуатацію пожежної техніки та обладнання (ремонт, технічне обслуговування, придбання паливо-мастильних матеріалів тощо);

— заробітну плату працівників МПК, їх грошові винагороди, оплату праці в нічний час, вихідні та святкові дні, матеріальну допомогу, а також інші доплати, передбачені діючим законодавством, нарахування на зарплату;

— придбання обмундирування, спецодягу;

— витрати на навчання та перепідготовку;

— страхування працівників МПК;

— інші необхідні витрати.

18. Розміри грошового утримання працівників місцевої пожежної охорони встановлюються місцевими органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування відповідно до ст. 126 Кодексу цивільного захисту.

19. Державна пожежна охорона надає практичну допомогу місцевій пожежній охороні у придбанні та ремонті пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, форменого та спеціального одягу, у підготовці особового складу.

Соціальний захист працівників МПК

20. Працівники МПК підлягають обов’язковому страхуванню на випадок загибелі, поранення, захворювання, одержаних під час ліквідації пожеж або наслідків аварій.

21. Страхування працівників МПК здійснюється за рахунок юридичних чи фізичних осіб, які утримують підрозділи цієї охорони, або за рахунок місцевого бюджету.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                Світлана ТРАКОВЕЦЬ