Ямпільська громада

Шепетівський район Хмельницька область

Рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради №42 «Про схвалення Програми розвитку Школи мистецтв Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області на 2021 – 2023роки »

Кількість переглядів: 36
Скликання: VІII скликання
Сесія: 6 сесія селищної ради
Тип документу: Рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради
Дата: 31.05.2021
Номер документу: 42
Назва документу: Про схвалення Програми розвитку Школи мистецтв Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області на 2021 – 2023роки 
Прикріплені файли:

У К Р А Ї НА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 травня 2021 року № 42

смт Ямпіль

 

Про схвалення Програми розвитку

Школи мистецтв Ямпільської селищної ради

Білогірського району Хмельницької області

на 2021 – 2023роки 

   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання вимог Законів України «Про освіту», "Про позашкільну освіту", «Про культуру»,  Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09.08.2018  №686, з метою реалізації державної політики та повноважень органів місцевого самоврядування у сфері освіти та культури, створення умов забезпечення різних видів мистецтва, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення культурно-мистецьких потреб жителів громади виконавчий комітет ВИРІШИВ:

1. Схвалити та рекомендувати сесії селищної ради затвердити Програму розвитку Школи мистецтв Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області на 2021 – 2023роки  (додаток 1).

2.Фінансовому відділу  Ямпільської селищної ради при формуванні та уточненні бюджету врахувати  видатки на реалізацію Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на комісію з  питань планування, фінансів, бюджету  та  соціально-економічного розвитку.

Ямпільський селищний голова:                             Василь  КОРДОНЕЦЬ

ДОДАТОК 1

до рішення Виконавчого комітету

Ямпільської селищної ради

від «31» травня 2021 року №42

Програма розвитку Школи мистецтв Ямпільської селищної ради

Білогірського району Хмельницької області на 2021 – 2023роки 

Початкова мистецька освіта в Україні потребує актуалізації в сучасному суспільстві, найперше цього потребують мистецькі школи, яким потрібне осучаснення змісту та підходів до надання освітніх послуг.

Реформа децентралізації потребує нового розуміння місця мистецьких шкіл у локальних культурно-освітніх просторах, та доступу до послуг з початкової мистецької освіти.

Реформа освіти в Україні вимагає від закладів культурно-мистецької освіти осучаснення, зміни стандартів діяльності, актуалізації змісту, а також реформування функцій управління.

 У 2021-2023 навчальних роках роботу Школи мистецтв необхідно акцентувати на наступних аспектах:

 1.  Сворення та збереження педагогічного колективу школи;
 2. Зосередження роботи педагогічного колективу на підвищенні якісного рівня педагогічного процесу; 
 3. Робота по підвищенню фахового рівня та професійної майстерності педагогічних працівників; 
 4. Змістовна позакласна ідейно-виховна робота викладачів школи з учнями та їх батьками; 
 5. Профорієнтаційна робота та робота по формуванню контингенту учнів школи;
 6. Примноження творчого потенціалу школи.

У дирекції та викладачів  Школи мистецтв існує багато завдань, які необхідно виконати для досягнення головної навчально- виховної мети та забезпечення результативності навчального процесу.

Роботу педагогічного колективу Школи мистецтв  потрібно спрямувати на створення умов для всебічного розвитку кожного учня і таких його якостей, як самостійність, ініціативність, інтелектуальна активність з урахуванням природних здібностей, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та учнівської молоді, задоволенні їх освітніх потреб шляхом залучення до музичної творчості та колективного музикування.

З метою підвищення рівня професійної майстерності викладачів у Школі мистецтв проводити методичну роботу, основними напрямками якої є: 

впровадження елементів сучасних педагогічних технологій; використання інноваційних методів і форм роботи в навчальному процесі;

надання методичної допомоги щодо планування уроку з точки зору системного і структурного аналізу; 

розробка та планування тематичних відкритих уроків; 

збір та впровадження власного досвіду шляхом використання тестових· завдань та сучасних методичних розробок.

Однією з найважливіших форм навчально-методичної роботи є відкриті уроки, які проводяться з метою визначення рівня володіння методикою викладання предмета, загальним педагогічним інструментарієм, оцінки професійної майстерності викладача, його загальної ерудиції, обміну досвідом.

У річному плані роботи Школи мистецтв передбачити відкриті уроки викладачів, що будуть проходити атестацію в поточному навчальному році, запланувати методичні роботи з фаху з власного досвіду роботи викладача.

Культурно-просвітницька робота викладачів  Школи мистецтв повинна бути спрямована на підвищення ролі культури в суспільному житті, підвищення культурної освіти населення, залучення до активного духовного життя дітей та підлітків.

Головною метою діяльності дитячої  Школи мистецтв є створення життєздатної системи виховання для забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації, так як, естетичне виховання - одна зі сторін процесу виховання, яка є складовою частиною гармонійного розвитку людини. Викладачам дитячої  Школи мистецтв прикласти максимум зусиль для якісного та різностороннього виховання своїх учнів

 Пріоритетними принципами діяльності педагогічного колективу навчального закладу на наступний період є:

демократизація (у принципах управління – співробітництво, партнерство,- взаємоповага, взаємодопомога;

перевага управління справами, а не людьми;

перехід від надмірного адміністрування до ділового спілкування;     

колегіальність у прийняті управлінських рішень; 

гуманізація (гармонізація стосунків між усіма учасниками навчально-виховного процесу;

створення сприятливих умов для творчої самореалізації усіх суб’єктів навчально-виховного процесу;

утвердження особистості як найбільшої цінності у суспільстві;

діяльність за принципом – викладач не просить, а пропонує;

створення умов не лише для реалізації цілей освітньої організації, але й для професійного росту працівника, його самовираження, особистісного вдосконалення); 

особистісно-зорієнтований підхід (розуміння свободи вибору людини у обранні шляхів для досягнення особистісного росту;

створення сприятливих умов для орієнтації учнів на певну майбутню професійну діяльність (врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів); 

забезпечення практичної спрямованості освіти орієнтація змісту- навчально-методичних матеріалів на практичне застосування учнями теоретичних знань і вмінь для життя та діяльності в реальному суспільстві;

формування вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, що виникають у навчально-виховному просторі, вміння приймати рішення і діяти в правовому полі (вирішення питання якості і доступності освіти;

інтегрування в європейський освітній простір; 

варіативність (забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і засобів навчання та виховання), альтернативність у задоволенні духовних запитів особистості, її інтелектуальних та пізнавальних можливостей та інтересів;

моральний та культурний потенціал педагогів -  творча атмосфера в колективі-  високий рейтинг в області та країні; 

забезпечення сучасною матеріально-технічною базою для дієвого навчально-виховного процесу.

Школа мистецтв – колиска талантів популяризації музичного мистецтва, натхненна творчість високопрофесійних викладачів, які прагнуть виховання гармонійно розвиненої особистості. Школа мистецтв є початковою ланкою спеціалізованої мистецької освіти, яка готує підґрунтя для занять мистецькою  творчістю, а для найбільш обдарованих дітей – це вибір майбутньої професії в галузі культури та мистецтва

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

 Сучасна Школа мистецтв потребує нових підходів до свого кадрового забезпечення в частині підвищення якості та оновлення системи оцінювання результатів роботи педагогічних працівників. Сьогодні є потреба у креативних викладачах, здатних до реалізації творчого підходу до навчання мистецтву. Потребує переосмислення також роль професійного розвитку педагогічних працівників школи. 

Гуманістичні ідеї, морально –духовні цінності, відродження та розвиток української національної культури, розвиток здібностей та виконавської майстерності учнів із застосуванням сучасних технологій, формуванням всебічно розвиненої особистості.

Сучасна Школа мистецтв – це заклад, де особистість має можливість розвинути мистецькі здібності, набути початкових професійних, у тому числі виконавських, компетентностей, естетичного досвіду та ціннісних орієнтацій через активну мистецьку діяльність. Мистецька школа – середовище творчого розвитку особистості, основа підготовки професійного митця та центр культурно-мистецького життя громади.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ

 При викладанні фахових дисциплін, музично-теоретичних, колективного музикування необхідно враховувати такі взаємопов’язані аспекти:

 1. навчальний-формування системи знань про музичне мистецтво та його зв’язки з іншими видами мистецтв;
 2. оволодіння грою на різних музичних інструментах;
 3. виховний- формування культури сприйняття, почуттів, світогляду та морально-естетичного ідеалу;
 4. розвиваючий- всебічний гармонійний розвиток особистості учня, розвиток бачення національного у контексті всесвітнього.

 Відповідно до цього м е т а навчального закладу полягає у вихованні національно свідомої гармонійної особистості зі сформованими базовими елементами художнього мислення та навичками початкової професійної музичної освіти. Визначена мета курсу зумовила наступні його завдання: -

сформувати вміння усвідомлено, емоційно слухати та виконувати музику, розширити музичний світогляд, закласти основи музичного смаку і системи естетичних цінностей, створивши тим самим передумови для подальшої мистецької освіти(самоосвіту) учня;

виховати любов і повагу до українського музичного мистецтва в усіх його історико-стильових та жанрових виявах;

сформувати уявлення про своєрідність національного музичного мистецтва;

надати учню комплекс інформаційних та практичних знань, що виступають засобом пізнання та складають основу музично-теоретичних і музично- історичних уявлень про музику;

виховати в учнів спеціальні уміння: вміти художньо виконувати музичні твори, сформувати у них початкові навики їх аналізу та уміння викладати свої думки і враження про ті чи інші явища музичного мистецтва.

Навчально-методична робота спрямована на забезпечення творчого потенціалу педагогічного колективу, забезпечення стабільного рівня та підвищення якості навчально-виховного процесу, створення оптимальних умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх професійної підготовки.

Педагогічний колектив повинен працювати над проблемним питанням, головним постулатом - ,,Навчатися музиці не для того, щоб бути музикантом, а для того, щоб у всіх сферах діяльності бути кращим. Всебічне виховання особистості музичними засобами – одне із головних завдань музичної школи". Виконання цих завдань допомагає досягти основної мети:

здійснити естетичне виховання учнів, допомогти формуванню музичної культури, підготувати найбільш обдарованих дітей до продовження мистецької освіти у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.

В школі потрібно створити методичну раду, до складу якої входитимуть всі викладачі. Вона стане ініціативним, координуючим органом, яка в своїй діяльності буде охоплювати коло таких питань:

 1. створення творчих колективів;
 2. затвердження тематики методичних робіт викладачів;
 3. проводення прослуховування учасників конкурсів;
 4.  піклування про підвищення професійного рівня викладачів;
 5.  проведення роботи по узагальненню досвіду провідних викладачів.

Навчання в школі має надавати змогу учням задовольнити потребу в творчому, інтелектуальному, духовному розвитку, в професійному самовизначенні, відкривати для себе великий і прекрасний світ музики.

Одним з провідних завдань школи є професійно-орієнтаційна робота з учнями. Протягом навчальних років викладачам Школи мистецтв потрібно підтримувати тісні зв’язки з викладачами  музичних  коледжів, вищих навчальних закладів яких запрошувати на заходи, випускні іспити, надавати методичну та практичну допомогу як викладачам, так і учням школи. Вихованці школи повинні мати достатній рівень підготовки для продовження навчання в середніх та вищих мистецьких навчальних закладах. Щороку випускники школи мають поповнювати лави студентів мистецьких вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.  

Дирекція та педагогічний колектив Школи мистецтв повинні працювати над аналізом мотивації навчання учнів та проводити цілеспрямовану роботу з професійної орієнтації, використовуючи для цього слідуючі форми роботи:

інформувати батьків та учнів про умови вступу до вищих навчальних мистецьких закладів;

організовувати концерти студентів (колишніх випускників) вищих навчальних мистецьких закладів;

проводити творчі зустрічі та концерти викладачів вищих навчальних мистецьких закладів;

активно залучати учнів та кращі творчі учнівські колективи до участі у культурно-мистецьких заходах селища.

Роботу школи планувати відповідно  до сучасних вимог і здійснювати на підставі глибокого вивчення досягнень педагогічної науки з урахуванням вимог Законів України ,,Про освіту", «Про культуру», ,,Про позашкільну освіту", ,,Положення про мистецьку школу", нормативних документів Міністерства культури та Міністерства освіти і науки України,рішень сесій, розпоряджень Ямпільсьської селищної ради.

Ефективність управління зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку навчального закладу, його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу. Дієвий контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Керівництво навчальним закладом спрямувати для досягнення основних завдань:

1) творчого підходу педагогічного колективу до організації навчально-виховного процесу, пошук нових напрямків діяльності та форм творчої роботи з обдарованою молоддю;

2)  викладачам, об’єднаним високим мистецтвом музики, плідно працювати для досягнення головної мети - розвитку особистості дітей, реалізації їх творчих здібностей і можливостей, виховання художнього смаку в контексті духовно- моральних та естетичних ідеалів сучасного суспільства;

3) колективу школи успішно проводити роботу у напрямку покращення якості викладання предметів, дотримання вимог навчальних програм та навчальних планів;

4)   постійно вести пошук нових форм і методів зацікавленості учнів у навчанні;

5) розширювати творчі зв’язки із загальноосвітніми школами, іншими музичними школами області та України, дошкільними закладами;

6)  проводити активну просвітницьку роботу щодо якісного набору учнів.

Дирекція та педагогічний колектив Школи мистецтв впродовж зазначеного періоду повинні цілеспрямовано працювати над удосконаленням методичної та педагогічної роботи, впроваджувати інноваційні технології навчання і виховання, вести пошук та підтримку обдарованих, талановитих учнів, розкривати здібності та творчі задатки дітей, гармонійно розвивати духовний потенціал особистості, удосконалювати матеріально-технічну та навчальну базу.

Для успішної реалізації вищезазначених планів потрібно акцентувати увагу на наступних найважливіших критеріях:

 1. Формування у Школі мистецтв колективу творчих людей, які готові працювати на кінцевий успішний результат;
 2. Досягнення та збереження у педагогічному колективі атмосфери творчості, взаємоповаги, взаєморозуміння;
 3. Раціональне використання творчого потенціалу викладацького та учнівського колективів школи;
 4. Удосконалення та покращення ефективності навчально-виховного процесу;
 5. Пропагування творчих досягнень школи серед громадськості селища та області;
 6. Постійна творча праця колективу над зростанням рейтингу школи;
 7. Дієва співпраця дирекції школи та органів управління над покращенням матеріально-технічної та навчальної бази школи.

Напрями по зміцненню матеріально- тенічної бази Школи мистецтв

Перелік заходів

 

спеціалізації

Дата реалізації

Орієнтовані обсяги фінансування

Кошти селищного

бюджету

Інші джерела

1.

Відкриття нових спеціалізацій в Школі мистецтв

Клас домри

Клас синтезатора

Клас саксофона

Концертмейстр

Курси англійської мови

2021- -2022

На заробітню плату та інші виплати

Частково

2.

Придбання музичних інструментів та обладнання

Баян «Етюд»

Баян «Тула»

Гітара

Комп’ютер,принтер

Комплект духових інструментів

Скрипок

Труба

Муляжі для класу образотворчого мистецтва

Електрофортепіано

Баян готово-виборний  

Домри

Музичний центр 

Електрогітара   

Радіо-мікрофони

 

Фортепіано     

Вивіски, стенди (по класах та коридор)

2021

2022

2022

2020

2021                

40,000

50,000

6,000

15,000

50,000

 

 

3.0

7,0

 

 

1,5

25,0

20,000

 

6,000

6,000

5,000

6,000

 

12,000

3,500

Частково

Частково

Частково

Частково

частково

3.

Придбання

костюмів

Вокальний ансамбль

Танцювальний ансамбль

Костюми для танцювального колективу

Костюми для середньої групи

Костюми для молодшої групи

Костюми для старшої групи

2021

2022

8.000

18.000

 

 

 

15,0

4,5

10,0

8,0

 

 

10,000


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь