Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Ямпільської селищної територіальної громади на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                         Наказом фінансового відділу

                                                                                                         Ямпільської селищної ради

                                                                                                         від 30 вересня 2022 року № 8-о

 

ІНСТРУКЦІЯ

        з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету       

        Ямпільської селищної територіальної громади на 2023 рік

 

1. Загальні положення

  1. Ця інструкція розроблена відповідно до частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту бюджету Ямпільської селищної територіальної громади на плановий бюджетний період, а також встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

  1. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів і подає їх у встановлені терміни до фінансового відділу Ямпільської селищної  ради           (далі – фінансовий  відділ) в паперовому та електронному вигляді за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2023 РІК загальний, Форма 2023-1 (далі - Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2023 РІК індивідуальний, Форма 2023-2 (далі - Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3 (далі - Форма-3) (додаток 3).

 

  1. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

 

  1. Усі вартісні показники у формах мають бути відображені в  гривнях без копійок.

 

  1. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетного запиту детальну інформацію, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки,  регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).

 

  1. Бюджетний запит складається на плановий бюджетний період з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів витрат бюджету громади на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та інших обмежень, які доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників.

 

  1. Граничні обсяги розраховуються фінансовим відділом на основі:

прогнозу економічного і соціального розвитку громади на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України;

основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

показників Міністерства фінансів України до проекту бюджету на наступний рік.

 

  1. Розрахунок граничних обсягів здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) бюджету громади;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі - Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 

1.9. Граничний обсяг доводиться фінансовим відділом до головного розпорядника загальними сумами.

 

1.10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів  державної та регіональної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий рік.

 

1.11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, програмної та економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий рік.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

 

1.13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, які затверджені розписом бюджету громади на поточний рік з урахуванням змін (без врахування змін, які вносились до спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ) (далі - розпис на поточний бюджетний період) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники витрат, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий бюджетний період.

 

1.14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до  фінансового  відділу бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію у розрізі бюджетних програм, необхідну для аналізу показників проекту бюджету громади.

 

1.15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим відділом граничного обсягу пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом витрати  загального фонду бюджету громади за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

 

1.16. Фінансовий відділ (з урахуванням закріплення бюджетних програм) здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

 

1.17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту бюджету громади фінансовий відділ проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

За результатами погоджувальних нарад фінансовий відділ формує проект бюджету громади, інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів.

 

1.18. На основі інформації про результати аналізу фінансовий відділ відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету громади.

 

1.19. У разі подання головним розпорядником необґрунтованих або з порушенням вимог інструкції бюджетного запиту відповідні видатки не можуть бути включені до проекту місцевого бюджету на такий рік.  

Якщо головний розпорядник у своєму запиті подає розподіл граничного обсягу загальних видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідного рівня функціонування цього головного розпорядника, фінансовий відділ може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність з вимогами інструкції. У разі невиконання головним розпорядником коштів вимог фінансовий відділ має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника бюджетних коштів.

 

1.20. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

2. Розрахунок витрат на плановий бюджетний період

 

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу видатків за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів витрат, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг витрат у плановому бюджетному періоді.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо. До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо. Окремі фактори, що впливають на обсяг витрат, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

 

2.2. Граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.

 

2.3. Розрахунок обсягів витрат на плановий бюджетний період здійснюється з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);

зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому бюджетному періоді;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

 

2.4. Розрахунок обсягів витрат на плановий бюджетний період здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг витрат за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

 

2.5. Обсяг надання кредитів на плановий бюджетний період визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

 

2.6. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних   коштів.

 

2.7. За результатами розрахунків сума витрат загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом.

У разі якщо розрахований обсяг витрат загального фонду перевищує граничний обсяг, додаткові витрати (сума перевищення) включаються у Форму 2023-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

2.8. Обсяг витрат спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 

2.9. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228             (із змінами).

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий рік здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

3. Порядок заповнення Форми-1

 

3.1. Форма-1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту по головному розпоряднику та передбачає такі показники: мета діяльності головного розпорядника; стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; розподіл граничного обсягу витрат загального та спеціального фондів місцевого бюджету на плановий бюджетний період за бюджетними програмами, порівняння з відповідними показниками поточного та попереднього бюджетного періодів.

 

3.2. Визначаючи основну мету діяльності на черговий рік, головні розпорядники мають відобразити результати фінансово-господарської діяльності попереднього та поточного року, що передує плановому, а також навести детальні розрахунки та обґрунтування до них щодо потреби у бюджетних асигнуваннях на наступний рік.  Під час заповнення бюджетних запитів необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у попередніх роках.

 

3.3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування, код ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.

 

3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації всіх своїх бюджетних програм відповідно до затверджених місцевих/регіональних програм розвитку відповідної території та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

Слід ураховувати насамперед визначені нормативними актами пріоритетні напрями розвитку відповідної галузі/сфери;

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника, але не має бути роздробленості та численності.

 

3.5. У пункті 3 наводиться перелік стратегічних цілей головного розпорядника та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Стратегічні цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Стратегічні цілі мають відповідати таким критеріям:

зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Кількість стратегічних цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

 

Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі - показники результату).

Показники результату - це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні стратегічних цілей у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

 

3.6. У пункті 4 зазначаються витрати загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1 - 4 зазначаються  код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код типової програмної класифікації видатків та кредитування, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та найменування бюджетної програми;

у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом з урахуванням змін на поточний бюджетний період;

у графі 7 (проект) - розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників;

у графі 10 - номер стратегічної цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

 

3.7. Пункт 5 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу витрат спеціального фонду бюджету на плановий рік. 

У графі  5 (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету громади з урахуванням змін  на поточний рік;

у графі 7 (проект) – розподіл обсягів витрат спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами;

у графі 10 - номер стратегічної цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

        

4. Порядок заповнення Форми-2

 

4.1. Форма-2 є логічним продовженням Форми-1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів витрат на плановий рік за кожною бюджетною програмою.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту  бюджету громади на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та  наступні за плановим два бюджетні періоди для виконання бюджетної програми.

В пунктах 1-3 зазначається найменування головного розпорядника коштів, відповідального виконавця, бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, а У підпункті 1 пункту 4 визначається мета бюджетної програми та строки її реалізації.

Мета бюджетної програми має бути чіткою, реальною та досяжною. Вона має відображати цілі, які необхідно досягти при виконанні безпосередньо бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідати пріоритетам місцевої/регіональної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами; сприяти реалізації діяльності головного розпорядника у плановому та двох наступних за плановим роках.

У підпункті 2 пункту 4 зазначається завдання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми – конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми, підлягає перевірці та повинен містити результативні показники бюджетної програми.

Завдання не повинні мати декларативного характеру, включати завдання, що не належать до сфери діяльності головного розпорядника, або такі, що не виконуються  відповідному бюджетному періоді; дублювати мету бюджетної програми та /або напрями використання коштів.

        

          У підпункті 3 пункту 4 вказуються нормативно-правові акти, які є підставою виконання бюджетної програми.

 

Інформація, наведена у пункті 4, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

також коди Типової відомчої і Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, код ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.

 

4.2. Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми-2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

 

4.3. У пункті 5  приводяться усі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за кодами доходів, кодами фінансування та  кодами кредитування (стосовно повернення кредитів).

Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 пункту 5 та графах 3, 7 пункту 5 показники повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми у графах  5, 6, 7.

Показники спеціального фонду:

 1. власні надходження бюджетних установ (в розрізі видів надходжень);

2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому періоді (в розрізі видів надходжень) (зокрема, надходження коштів з бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку та субвенцій з інших бюджетів);

3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

4) кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

 Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів  на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графах 4, 5 пункту 5 зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графах 8, 9 пункту 5 - надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на поточний бюджетний період.

У графах 12, 13 пункту 5  - надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на плановий бюджетний період.

Обсяги надходжень до спеціального фонду в минулому році, на плановий рік та обсяг витрат спеціального фонду відповідно в минулому році, на плановий рік повинні співпадати.

 

4.4. У пункті 6  зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий бюджетний період за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 підпункту 1 та графі 3 підпункту 2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 4, 5 підпункту 1 та графах 4, 5 підпункту 2 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 та графі 7 підпункту 2 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

у графах 8, 9 підпункту 1 та графах 8, 9 підпункту 2 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін (без врахування змін, які вносились до спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ);

у графі 11 підпункту 1 та графі 11 підпункту 2 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

у графах 12, 13 підпункту 1 та графах 12, 13 підпункту 2 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.

Показники у рядку "УСЬОГО" у графах 3, 7, 11 підпункту 1 та рядку "УСЬОГО" у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

Показники у рядку "УСЬОГО" у графах 4, 8, 12 підпункту 1 та рядку "УСЬОГО" у графах 4, 8, 12 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

 

4.5. У пункті 7 визначаються напрями використання бюджетних коштів, які спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись при підготовці паспорту бюджетної програми.

У пункті 7:

стосовно витрат загального фонду бюджету:

витрати у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7  пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 пункту 5 Форми-2;

у графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у порівняні умови із програмною класифікацією на плановий рік;

у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету громади на поточний рік з урахуванням змін;

у графі 11 (проект) – витрати на плановий рік.

Стосовно витрат спеціального фонду бюджету:

витрати у рядку «УСЬОГО» по графах 4, 8, 12 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку «УСЬОГО» по графах 4, 8, 12 пункту 5 Форми-2;

у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом бюджету громади на поточний рік з урахуванням змін (без врахування змін, які вносились до спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ;

у графі 12 (проект)– витрати спеціального фонду на плановий рік.

Головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, з’їзди, симпозіуми, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям тощо,  разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

 

4.6. У пункті 8 наводяться результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми окремо за загальним і спеціальним фондами.

Результативні показники поділяються на такі групи:

показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;

показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;

показники ефективності - залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:

витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);

відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

досягнення визначеного результату (результативність);

показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.

Результативні показники, які наведені у пункті 8,  використовуються для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.

 Примірний перелік результативних показників побудовано в розрізі функцій відповідно до програмної класифікації видатків та кредитування бюджету та згруповано за показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності та показниками якості.

Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

У графі "Джерело інформації" пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

Результативні показники, включені у пункті 8, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми. 

 

4.7.  У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці в розрізі підпрограм за попередній, поточний, плановий бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

 

4.8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 01 жовтня поточного бюджетного періоду;

у графах 11–12 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий бюджетний період.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1, 3 пункту 6  та пункті 9.

 

4.9. У пункті 11 наводиться перелік місцевих/ регіональних  програм, які передбачається виконувати з використанням коштів бюджету громади та інших бюджетів, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році, із наведенням відповідних обсягів витрат бюджету.

У пункті 11:

у графі 2 наводиться найменування місцевої/регіональної програми;

у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата – заповнюється автоматично;

У пункті 11 показники у графах 4-12 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники  гр. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14  підпунктів 1 та 2 пункту 6.

 

4.10. У пункті 12 наводяться дані про об‘єкти, які виконуються у межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати у плановому році, із наведенням відповідних обсягів витрат бюджету.

Так у графах 1, 2, 3 наводиться найменування об‘єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, строк реалізації та загальна вартість.

Підсумки по графах 4, 6, 8 повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники по рядку “УСЬОГО” граф 5, 9, 13  підпунктів 1 та 2 пункту 6.

Рівень будівельної готовності об‘єкта на кінець бюджетного періоду у відсотках графи 5, 7, 9 визначається відношенням звітними даними відповідно до звіту за минулий рік – графа 4, асигнуваннями спеціального фонду (бюджету розвитку) на поточний рік, затверджені розписом бюджету громади на поточний рік – графа 6, витрати на плановий рік (проект) – графа 8 до загальної вартості об‘єкта вказаного у графі 3.

 

4.11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році (звітному), очікувані результати у  2022  році (поточному), обґрунтування необхідності передбачення витрат на  2023 рік, виходячи з граничного обсягу витрат бюджету та на підставі результативних показників.

 

4.12. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

У підпункті 1 пункту 14:

у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом  бюджету громади на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в графі 3 підпункту 1 пункту 5;

у графі 5-6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

у графі 8-9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у графі 10 – бюджетні зобов’язання по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

У підпункті 2 пункту 14:

графи  в таблиці 2  повинні відповідати:

графа 3 підпункту 2 - графі 7 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 підпункту 2 - графі 7 підпункту 1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 підпункту 2 - графі  11 підпункту 1 пункту 6 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 1 та 2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 3 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 3 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункту 3 - дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 3 - очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункту 3 - причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов‘язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов‘язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

4.13.  У пункті 15 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг витрат спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

 

4.14. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми.

 

4.15. В ході складання бюджетних запитів на 2023 рік забезпечити включення результативних показників бюджетних програм (показників затрат, продукту, ефективності та якості) з врахуванням гендерного компоненту (статевого, вікового розподілу та розподілу за місцем проживання тощо) не менш як до двох бюджетних програм у відповідній галузі, що фінансується із бюджету громади.

  5. Порядок заповнення Форми-3

 

5.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових витрат на плановий бюджетний період і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг витрат.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових витрат розглядаються фінансовим відділом в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових витрат не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги витрат  порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

 

5.2. У пункті 1, 2, 3 зазначаються код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та найменування головного розпорядника, відповідального виконавця та бюджетної програми згідно із Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, код ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.

 

5.3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на витрати та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому бюджетному періоді у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Додаткові витрати та результативні показники в пункті 4 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці пункту 4 зазначаються додаткові витрати на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 7 першої таблиці наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових витрат на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 3, 4, 5 другої таблиці зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

В останньому рядку "УСЬОГО" зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

Видатки, які включаються у форми бюджетних запитів, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі).

До Форми-1 та Форми-2, головні розпорядники коштів  бюджету громади подають пояснювальну записку, в якій дається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників.

Кожна форма бюджетного запиту та розрахунки потреби підписується керівником, головним бухгалтером та скріплюється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів.

 

         Додатки: Форма 2023-1, Форма 2023-2, Форма 2023-3.

 

 

Начальник фінансового відділу                                      Таїсія МУСЕВИЧ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь