Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

ПМСД

Дата: 01.02.2021 09:00
Кількість переглядів: 1083

Фото без опису

 

 

 

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Ямпільська селищна рада

Комунальне некомерційне підприємство

„Білогірський центр первинної медико-санітарної
допомоги Білогірської селищної ради

Шепетівського району Хмельницької області”

2.

Розробник програми

Ямпільська селищна рада

3.

Співрозробники програми

Комунальне некомерційне підприємство

„Білогірський центр первинної медико-санітарної
допомоги Білогірської селищної ради

Шепетівського району Хмельницької області”

4.

Відповідальні виконавці програми

Ямпільська селищна рада

Комунальне некомерційне підприємство

„Білогірський центр первинної медико-санітарної
допомоги Білогірської селищної ради

Шепетівського району Хмельницької області”

5.

Учасники програми

Ямпільська селищна рада

Комунальне некомерційне підприємство

„Білогірський центр первинної медико-санітарної
допомоги Білогірської селищної ради

Шепетівського району Хмельницької області”

6.

Термін реалізації програми

2021-2022 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджети органів місцевого самоврядування, інші
кошти

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі:

3211,6 тис. гри

2. Визначення проблем, на розв`язання яких спрямована програма. 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів національного багатства. Тому кожна держава розглядає охорону та зміцнення
здоров’я як своє найголовніше завдання.

Світовий досвід, узагальнений в документах ВООЗ, показує, що одним із головних пріоритетів розвитку національної системи охорони здоров’я в умовах дефіциту фінансових і кадрових ресурсів, повинен бути розвиток первинної медико-санітарної допомоги на основі загальної практики - сімейної медицини.

Ідею щодо складення цієї програми спонукала нинішня ситуація зміни фінансування первинної ланки охорони здоров’я в рамках реформування медичної галузі та проблеми, які виникли при зміні фінансування закладу.

Одним з найгостріших питань діяльності закладу залишається питання фінансування комунальних послуг та енергоносіїв, які в 2021 році залишаються на фінансуванні з місцевого бюджету. Також необхідно вирішити питання фінансування обслуговування газових мереж, адже зволікання з вирішенням даної проблеми може поставити під загрозу опалювальний сезон в закладах, що значно погіршить якість надання медичної допомоги та умови праці медперсоналу.

На території Ямпільської селищної ради високий рівень онкологічної захворюваності, що змушує звернути увагу медичної громадськості на вирішення питання надання паліативної допомоги хворим з запущеними стадіями
онкологічних захворювань, в першу чергу забезпечення якісного знеболювання. Також слід забезпечити фінансування медичної допомоги для пільгових груп населення, які проживають на території району.

Епідемічна ситуація в районі прогностично небезпечна. Набувають поширення СНІД, туберкульоз та інші інфекційні хвороби. Таким чином необхідно вирішити питання придбання туберкуліну на 2021 рік, адже туберкулінодіагностика є єдиним дієвим методом діагностики туберкульозу в дитячого населення.

Недостатній фінансовий ресурс не дозволяє планувати кошти на придбання та впровадження сучасного обладнання та медичного інструментарію для забезпечення високого рівня надання медичної допомоги. В першу чергу це стосується медичних закладів, які функціонують та території об’єднаних територіальних громад. Отже, необхідно вирішити питання співфінансування на утримання лікувально - профілактичних закладів, які розміщені на територіях громад.

Таким чином, існує соціально-економічний аспект необхідності реалізації даної програми.

3. Визначення мети програми

Метою програми є:

Сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг нового рівня і зразка, що суттєво вплине на стан здоров’я населення, допоможе подолати несприятливі демографічні тенденції шляхом:

- покращення матеріально-технічної бази та умов праці медичних працівників
в структурних підрозділах закладу;

 • проведення модернізації медичного обладнання для лікувально профілактичних закладів сімейної медицини;
 • придбання медикаментів для забезпечення невідкладної допомоги пільгових категорій населення, якісної знеболювальної терапії онкологічним хворим;
 • придбання імунобіологічних препаратів для ранньої діагностики туберкульозу в дитячого населення, проведення імунопрофілактики по епідпоказах.

Цільові завдання програми витікають із недоліків і проблем охорони  здоров’я Ямпільської селищної ради, вони будуть вирішені за підсумками реалізації даної програми.

4. Обґрунтування шляхів: засобів розв`язання проблем, обсяг та джерела фінансування строки та етапи виконання програми. 

Шляхи і способи розв’язання проблем полягають у:

 • створенні сучасної інноваційної моделі надання медичних послуг населенню через впровадження інформаційноаналітичної та пошукової системи, покращенні матеріальнотехнічної бази, модернізації медичного обладнання для лікувальнопрофілактичних закладів сімейної медицини КПИ «Білогірський ЦПМСД;
 • -створення оптимальних умов праці медичних працівників структурних підрозділів закладу;
 • забезпеченні населення, в тому числі пільгових контингентів, ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги, паліативної допомоги онкологічним хворим;
 • проведенні якісної профілактики інфекційних хвороб шляхом виконання плану імунопрофілактики та туберкулінодіагностики.

Модернізація охорони здоров’я первинної ланки таким шляхом суттєво вплине на стан здоров’я територіальної громади, допоможе подолати несприятливі демографічні тенденції. Програма реалізуватиметься протягом 2021- 2022 років.

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених в місцевих бюджетах на галузь „Охорона здоров’я” та за рахунок інших джерел, передбачених чинним законодавством.

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми визначаються щороку, з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

5.  Ресурсне забезпечення програми підтримки сталого функціонування та модернізації первинної медико-санітарної допомоги.

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в місцевому бюджеті на охорону здоров’я, за рішенням селищних рад щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми

Роки виконання

Усього витрат на
виконання
програми (тисяч
гривень)

2021 рік

2022 рік

Обсяг ресурсів, усього тис.грн,

1542,6

1669,0

3211,6

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями місцевих рад про бюджет або про внесення змін до показників місцевих бюджетів на відповідний рік.

Перелік завдань і заходів програми та результативні показники. Заходи, які заплановано здійснити в ході реалізації програми:

1. Забезпечення якісних умов праці в структурних підрозділах закладу;

 1. Створення умов для якісного надання невідкладної допомоги шляхом
  забезпечення населення якісними лікарськими засобами;
 2. Забезпечення стабільної епідситуації в районі;
 3. Покращення якості життя онкологічних хворих в термінальних
  стадіях шляхом забезпечення якісної медикаментозної паліативної терапії
  (знеболюючі препарати);
 4. Модернізація медичного обладнання та покращення матеріально-
  технічної бази;
 5. Розробка веб-сайту з базовим функціоналом та інформацією;
 6. Заохочення працевлаштування молодих спеціалістів;
 7. Контрастування з НСЗУ по пакетах медичних послуг: а)ведення
  вагітності в амбулаторних умовах; б)супровід та лікування дорослих та дітей
  хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги; в)мобільна
  паліативна медична допомога.

Реалізація соціально-економічного аспекту вирішення проблем дасть
змогу:

 • покращити рівень і якість медичного обслуговування 26 тисячам
  жителів району, що будуть надаватися структурними підрозділами КНІІ
  «Білогірський ЦПМСД»
 • покращити умови праці та якість обслуговування пацієнтів в
  структурних підрозділах закладу;
 • забезпечити стабільну епідситуацію шляхом виконання плану
  імунопрофілактики та туберкулінодіагностики;

забезпечити пільгові категорії населення безкоштовними
медикаментами та проведення якісного знеболення хворим з термінальною
стадією онкологічних захворювання.

Таким чином програма має соціально-економічну спрямованість.

5

 

 1. Напрямки діяльності та заходи програми фінансової підтримки КНП «Білогірський ЦПМСД» на 2021-2022 роки

Заходи програми


з/п

Найменування заходів

Виконавці програми

Джерела фінансування

Орієнтовні

обсяги

фінансування

(тис.грн)

Загальний

обсяг

Термін

виконання

Очікувані

результати

За соками в

іконання

2021

2022

1

2

 

 

3

4

6

7

8

1. Матеріально-технічне забезпечення

1.1

Співфінансування видатків на
оплату праці (заробітна плата
згідно штатного розпису,
матеріальна допомога на
оздоровлення і нарахування на
оплату праці для фельдшерських
пунктів)

Ямпільська

селищна рада;

КІП І «Білогірський
ЦПМСД»;

органи місцевого
самоврядування

Бюджетні

кошти.

інші джерела

816,6

898,0

1714,6

2021-

2022
роки

Створення умов для
покращення надання
первинної медичної
санітарної допомоги
сільському населенню

1.2

Витрати на покращення
матеріально-технічної бази
(оновлення меблів: оновлення
оргтехніки; обладнання
лабораторій; оновлення м'якого
інвентарю; оновлення медичного
обладнання )

Ямпільська
селищна рада;

КНП «Білогірський

ЦПМСД»;

органи місцевого
самоврядування

Бюджетні

кошти,
інші джерела

250,0

250,0

500,0

2021-

2022

роки

Створення умов для
покращення надання
первинної медичної
санітарної допомоги
сільському населенню

13

Витрати на поточний ремонт
(ремонт структурних підрозділів
Центру; ремонт пандусів)

Ямпільська
селищна рада;

КНП «Білогірський
ЦГІМСД»;

органи місцевого
самоврядування

Бюджетні

кошти.

інші джерела

70.0

75.0

145.0

2021-

2022

роки

Створення умов для
покращення надання
первинної медичної
санітарної допомоги
сільському населенню

14

Обслуговування газових мереж

Ямпільська

селищна рада;

КНП «Білогірський ЦПМСД»;
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні

кошти.

інші джерела

30,0

34.0

64.0

2021-

2022

роки

Створення умов для
комфортного надання
первинної медико-санітарної допомоги
населенню району

15 Витрати на комунальні послуги
та енергоносії (водопостачання,
електроенергія, природний газ,
тверде паливо)

Ямпільська
селищна рада;

КН11 «Білогірський
ЦПМСД»;

органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
кошти,
інші джерела
259,6 285,0 544,6

2021-2022

роки

Створення умов для
покращення надання
первинної медичної
санітарної допомоги
сільському населенню

 

               

2. Придбання медикаментів для забезпечення медичною допомогою

1

Медикаменти для надання
якісної знеболюючої терапії
онкохворим

Ямпільська
селищна рада;

КНП «Білогірський
ЦПМСД»;

органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
кошти,
інші джерела

25,0

27,0

52,0

2021-2022

роки

Надання населенню
якісної паліативної
медичної допомоги

2

Придбання імунобіологічних
препаратів по епідпоказах:
туберкулін

Ямпільська
селищна рада;

КНП «Білогірський

ЦПМСД»:
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
кошти,
інші джерела

42,0

46,0

88,0

2021-2022
роки

Забезпечення
благополучної
епідситуації на
території району

3

1 Іридбання медикаментів для
забезпечення невідкладної
допомоги

Ямпільська
селищна рада;
КНП «Білогірський
ЦІ ІМСД»;
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні

кошти,

інші джерела

49,4

54,0

103,4

2021-2022
роки

Забезпечення
благополучної
епідситуації на
території району

 

Всього

 

 

1542,6

1669,0

3211,6

 

 

Генеральний директор КНП «Білогірський ЦПМСД»                                        Наталія ЯРЕМЧУК


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь