Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

ПРОГРАМА ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2020-2021 РОКИ

Дата: 01.02.2021 10:49
Кількість переглядів: 1400

Фото без опису

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2020-2021 РОКИ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

 Ямпільська селищна рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення Програми

 

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проєкту Програми/ змін до Програми

 

4.

Розробник програми

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту

5.

Головний розпорядник коштів

 

Ямпільська селищна рада

6.

Відповідальний виконавець програми

Ямпільська селищна рада

7.

Учасники програми

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

8.

Термін реалізації програми

2020-2021 роки

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Державний та місцеві бюджети

10.

Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього:

У межах  бюджетних видатків

 

у тому числі:

 

10.1.

коштів державного бюджету

У межах  бюджетних видатків

10.2

коштів місцевого бюджету

У межах  бюджетних видатків

Вступ

Цільову комплексну програму  «Пріорітетні завдання в галузі освіти, культури Ямпільської селищної ради на 2020-2021 роки» (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції України, законів України: “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, інших нормативно-правових актів з питань освіти.

Підставою для розроблення Програми є необхідність реформування системи освіти області з урахуванням досягнутого в напрямі подальшого її розвитку, надання якісної  освіти  та  забезпечення справедливого доступу до неї в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

Фундаментальна реформа освіти в Україні, як необхідний чинник суспільних перетворень, регламентує необхідність розроблення та прийняття Комплексної програми розвитку освітньої галузі області, необхідної для досягнення визначених державою цілей шляхом координації та розподілу фінансових і людських ресурсів.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  “Нова українська школа” на період до 2029 року покликана сприяти подоланню негативних тенденцій, забезпеченню соціальної рівності та згуртованості, економічному розвитку і конкурентоспроможності держави та громадян.

Програма передбачає також створення єдиного освітнього простору з системою інституційної, індивідуальної та дуальної форм здобуття освіти, а також умов для розвитку закладів освіти та враховує кардинальні зміни, які відбулися в українському суспільстві та обумовили реформування всіх сфер суспільного життя.

Програма визначає мету і завдання розвитку освіти на період 2020-2021 років, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням ресурсних потреб.

Програма може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку та взаємодіяти з регіональними програмами.

Проблеми, на розв'язання яких спрямовано Програму

Зростання ролі освіти зумовлено економічними та соціальними перетвореннями, що вимагають організації якісно нової системи освіти, яка здатна забезпечити оперативну адаптацію особистості до умов інноваційного розвитку. Але на шляху до досягнення освітньою сферою області сучасного інноваційного рівня існують певні проблемні питання, які потребують вирішення в найближчі п'ять років, зокрема:

 низька якість надання освітніх послуг у зв’язку з неефективною мережею освітніх установ, недостатнім кадровим потенціалом, слабкою матеріально-методичною базою закладів освіти;

 невідповідність кількості наявних місць у закладах дошкільної освіти потребам населення, перевищення норми наповнюваності груп, наявність черги на влаштування дітей до дошкільних закладів;

потреба у формуванні цілісної системи щодо забезпечення умов для впровадження реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа";

низький рівень мотивації педагогічних працівників щодо підвищення їх професійних компетентностей та впровадження новацій;

потреба в модернізації наявного комп’ютерного обладнання закладів освіти, розширенні доступу до мережі Інтернет та більш широкому впровадженні в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій;

наявність низки проблем щодо створення умов для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти області, системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами та їх батьків;

невідповідність якості підготовки учнів запитам роботодавців;

низький престиж профосвіти та робітничих професій.

Мета Програми: забезпечення стабільного розвитку системи освіти  Ямпільської селищної ради відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами.

Шляхи та засоби виконання Програми

Взаємопов’язаність визначених проблем потребує для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках Програми комплексу заходів за напрямами, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами. Вирішення проблем, що виникли у сфері освіти, можливе шляхом:

забезпечення конституційних прав здобувачів освіти на отримання якісної освіти;

 підвищення якості освіти в області, її орієнтацію у світовий та європейський освітній простір з урахуванням державної політики у сфері освіти;

подальшого структурного і якісного розвитку мережі закладів освіти з одночасним розвитком їх ресурсного забезпечення;

 забезпечення доступу до дошкільної освіти дітям відповідного віку незалежно від місця проживання, соціального походження,

матеріального забезпечення;

удосконалення управлінського і науково-методичного забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

запровадження нового змісту освіти, заснованого на формуванні життєво необхідних ключових компетентностей;

пошуку і реалізації сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції у світове співтовариство;

створення умов для реалізації рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням та активну комунікацію з інклюзивно-ресурсними центрами;

посилення мотивації вчителя до професійного зростання, забезпечення умов для підвищення кваліфікації за різними формами;

приведення змісту фундаментальної, практичної, методичної, психолого-педагогічної, інформаційно-технологічної та соціально-гуманітарної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до вимог інформаційно-технологічного суспільства та змін, що відбуваються в соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері у закладах освіти;

сприяння інноваційному розвитку освітніх процесів, кадровому забезпеченню наукових шкіл, налагодженню ефективної співпраці закладів освіти з роботодавцями та формуванню майбутньої інтелектуальної та управлінської еліти держави;

вироблення єдиної стратегії та консолідації зусиль освітян, органів влади та місцевого самоврядування у впровадженні реформи освітньої галузі області;

впровадження змісту та якості профосвіти на потреби місцевих роботодавців та підвищення престижу професійної освіти серед молоді та випускників шкіл.

Очікувані результати

Створено умови для реформування освітньої системи Ямпільської селищної ради;

сформовано новий освітній простір в усіх класах початкової школи, забезпечено  формування життєво важливих компетентностей здобувачів освіти, підвищення рівня якості знань;

фахова підготовка вчителів відповідатиме рівню державного стандарту та готовності педагогічних працівників, керівників освітніх закладів до впровадження концептуальних засад Нової української школи;

забезпечено заклади освіти швидкісним Інтернетом, інноваційним обладнанням, для використання  інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій в освітньому процесі у 80% закладів загальної середньої освіти;

поглиблено співпрацю з бізнесом та забезпечено подальший розвиток дуальної освіти;

забезпечено інноваційний розвиток вищої освіти;

модернізовано мережу закладів освіти;

розширено мережу гуртків/секцій/клубів за інтересами дітей;

збільшено відсоток дітей, охоплених позашкільної освітою;

створено умови для гармонійного та всебічного розвитку особистості, що охоплює розумове, моральне, фізичне, естетичне, патріотичне виховання.

Додаток до Програми

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Розділ І. Дошкільна освіта

Мета: забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, підвищення якості дошкільної освіти, створення сучасного ефективного освітнього середовища у закладах дошкільної освіти.

Основні завдання:

забезпечення якості та доступності дошкільної освіти шляхом   розвитку мережі закладів дошкільної освіти та максимального охоплення дітей дошкільною освітою;

модернізація  матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів дошкільної освіти;

реалізація сучасного інтегрованого змісту передшкільної освіти у контексті завдань “Нової української школи”;

модернізації роботи з  педагогічними кадрами.

№ з/п

Назва напряму програми      (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

1.

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку

1.1.Розвиток мережі закладів дошкільної освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Сформовано оптимальну мережу закладів дошкільної освіти

 

1.2. Створення додаткових місць у вже функціонуючих закладах дошкільної освіти (проведення реконструкції приміщень закладів освіти із створенням додаткових місць, здійснення добудов,  відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах освіти для дітей дошкільного

віку)

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено 50 додаткових місць для дітей дошкільного віку

 

2.

Модернізація  матеріально-технічної та

навчально-методичної бази

2.1. Проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти (забезпечення сучасним обладнанням, зокрема технологічним обладнанням харчоблоків, інвентарем, меблями, іграшками тощо)

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

 

Покращено матеріально-технічну  базу закладів дошкільної освіти

2.2. Забезпечення закладів дошкільної освіти навчально-наочними, навчально-розвивальними, корекційно-розвивальними,  дидактичними та іншими матеріалами  для використання в освітньому процесі.

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Модернізовано навчально-методичну базу закладів дошкільної освіти

2.3. Оснащення закладів дошкільної освіти комп’ютерною технікою та підключення їх до мережі Інтернет

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено 70 % закладів дошкільної освіти комп’ютерами з підключенням до мережі Інтернет

 

2.4.  Оновлення  фізкультурного обладнання в закладах дошкільної освіти, модернізація фізкультурних та ігрових  майданчиків

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Оснащено заклади дошкільної освіти новим фізкультурним обладнанням

 

2.5. Впровадження в закладах дошкільної освіти здоров’язберігаючих  освітніх технологій

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети

 

та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Забезпечено впровадження в

закладах дошкільної освіти здоров’язберігаючих освітніх технологій

3.

Реалізація сучасного інтегрованого змісту дошкільної освіти відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти та в контексті завдань “Нової української школи”

 

3.1. Забезпечення проведення тренінгів педагогів закладів дошкільної освіти щодо впровадження комплексів “Впевнений старт” для дітей середнього і старшого дошкільного віку, сучасних технологій розвитку дошкільників.

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Місцеві бюджети

та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Сформовано професійні компетентності педагога  щодо впровадження комплексів “Впевнений старт”

3.2 . Вивчення  та поширення передового педагогічного досвіду з питань реалізації сучасного змісту дошкільної освіти

2020-2021

 

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Місцеві бюджети

та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

 

Створено інформаційне середовище для надання доступу до новітніх засобів та освітніх технологій

3.3.Організація семінарів-практикумів та тренінгового навчання з проблем наступності дошкільної та початкової ланок освіти

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Місцеві бюджети

та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено наступність між дошкільною та початковою освітою

3.4. Проведення низки вебінарів з питань забезпечення якості та доступності дошкільної освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Місцеві бюджети

та інші джерела фінансування  не заборонені

законодавством

Підвищено рівень надання освітніх послуг

3.5.Здійснення організаційно-методичної підтримки закладів дошкільної освіти щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено в закладах дошкільної освіти внутрішню систему забезпечення якості освіти

3.6.Створення  Інтернет – банку відеоматеріалів з досвіду використання   освітніх технологій у роботі з дітьми дошкільного віку

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено доступ до новітніх засобів та освітніх технологій педагогічним працівникам

4.

Осучаснення та розв’язання проблем раннього дитинства

4.1.Забезпечення участі  в інноваційному освітньому проєкті всеукраїнського рівня за темою “Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу” ;

проведення навчання педагогів – учасників проєкту та здійснення науково-методичного супроводу експериментальної роботи

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Розроблено методичний супровід  освітньої роботи з дітьми раннього віку

 

 

4.2. Узагальнення результатів експерименту. Підготовка добірки та друк методичних матеріалів і досвіду роботи з проблем раннього дитинства

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Поширено досвід для використання педагогічними працівниками

5.

Забезпечення модернізації підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, підвищення їх мотивації до професійної діяльності

5.1. Організація сертифікованих семінарів з актуальних проблем дошкільної освіти для різних категорій педагогічних працівників

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Підвищено рівень системи методичної роботи

 

5.2. Формування комп’ютерної грамотності педагогів, їх активної позиції щодо орієнтації в інформаційному просторі

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

У межахбюджетних призначень               на галузіосвіти

Забезпечено доступ до новітніх засобів та освітніх технологій педагогічним працівникам

5.3. Організація заходів з нагоди відзначення Всеукраїнського дня дошкілля

 

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено підвищення престижності професії вихователя

6.

Створення системи якісного та безпечного харчування в закладах дошкільної освіти

6.1.Забезпечення організації здорового, раціонального та безпечного харчування дітей у закладах дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Проведено роботу щодо  якісного та збалансованого харчування дітей із дотриманням усіх норм.

6.2. Забезпечення безкоштовним харчуванням  дітей  пільгових категорій

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням відповідно до законодавчих норм та рішень органів місцевої влади та самоврядування

Розділ ІІ. Повна загальна середня освіта

Мета: створення умов для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, забезпечення конституційного права на здобуття якісної і доступної повної загальної середньої освіти та формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.

Основні  завдання:

 • забезпечення впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”;
 • удосконалення мережі закладів освіти області, у тому числі опорних закладів освіти, оптимізація закладів загальної середньої освіти з малою наповнюваністю учнів, формування мережі академічних ліцеїв з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку регіону, потреб громадян та суспільства;
 • розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу;
 • забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету;
 • створення сучасного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти.
 •  

№ з/п

Назва напряму програми      (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

1

Створення умов для реалізації державної освітньої політики

 

1.1.Здійснення фінансування ліцеїв, гімназій у межах фінансового ресурсу передбаченого на галузь освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Підвищено рівень освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти

1.3.Апробація навчальних матеріалів у рамках Всеукраїнського експерименту “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти”

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено та оновлено навчально-методичними матеріалами заклади освіти

2.

Створення сучасного освітнього середовища,

універсальний дизайн закладів освіти.

Модернізація матеріально-технічної та навчальної бази

 

2.1.Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

 

 

 

 

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено новий освітній простір у навчальних кабінетах, класах початкової школи

2.2.Закупівля обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено новий освітній простір у навчальних кабінетах, класах початкової школи

2.3. Придбання предметів, матеріалів,  інвентарю, меблів , сучасного навчального обладнання для  кабінетів загальноосвітніх дисциплін, у тому числі природничо-математичного циклу.

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено новий освітній простір у навчальних кабінетах  закладів загальної середньої освіти

2.4. Розвиток і удосконалення Інтернет-мережі в закладів загальної середньої освіти, закупівля ефективного мультимедійного обладнання для впровадження в освітній процес STEM-технологій

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпеченобільше 70% закладів загальної середньої освіти швидкісним Інтернетом, інноваційним обладнанням.

2.5Модернізація, розширення, обслуговування та наповнення контентом вебпорталу “Освіта Хмельниччини”

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Покращено інформування населення

з питань освіти

2.6. Забезпечення надання дистанційної освіти педагогічним працівникам, учням, батькам

 

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

закладів освіти”

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Задоволено потреби населення в дистанційній освіті

2.7.Організація експертизи індивідуальних та авторських освітніх інновацій, заявок на проведення дослідно-експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено умовидля розвитку інноваційного середовища в загальній середній освіті

2.8. Будівництво, реконструкція, дизайнерський ремонт, термомодернізація приміщень закладів загальної середньої освіти, спортивних залів, фізкультурно-оздоровчих комплексів, спортивних майданчиків, їх оснащення для проведення занять та спортивно-масових заходів, огородження території (за можливості) закладів загальної середньої освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Осучаснено приміщення закладів освіти, знижено витрати на їх утримання

 

2.9. Придбання шкільних автобусів, у тому числі спеціальних, обладнаних місцями для дітей з обмеженими фізичними можливостями

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено регулярне перевезення учасників освітнього процесу

до закладів загальної середньої освіти

 

3.

Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти

 

3.1. Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти: початкових шкіл, гімназій та інших закладів освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. Підвищення якості профільної освіти

 

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено оптимальну мережу закладів загальної середньої освіти

3.2. Здійснення оптимізації мережі закладів освіти.

Створення і розвиток опорної школи

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Проведено оптимізацію закладів освіти відповідно до потреб населення

4

Створення системи якісного, збалансованого та безпечного харчування у закладах загальної середньої освіти

4.1. Забезпечення раціональним збалансованим харчуванням дітей, дотримання норм харчування із  врахуванням віку

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено якісним, збалансованим харчуванням учнів в закладах освіти

4.2. Забезпечення безкоштовним харчуванням  учнів 1-4 класів та дітей інших пільгових категорій

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Збільшено кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, що харчуються безкоштовно

4.3.  Впровадження системи НАССР харчоблоками закладів освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено контроль системи харчування у закладах загальної середньої освіти

4.4.  Заміна застарілого обладнання харчоблоків та кухонного інвентарю у закладах загальної середньої освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено харчоблоки закладів загальної середньої освіти обладнанням відповідно до потреби

4.5.  Запровадження різноманітних форм організації харчування в закладах освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Урізноманітнено шкільне харчування для учнів

5.

Забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей області

5.1. Забезпечити розширення та  покращення матеріально–технічної бази установ для обдарованих дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Покращено матеріально-технічної бази для розвитку обдарованих дітей

5.2 Продовжити роботу очних та дистанційних міжшкільних факультативів, шкіл олімпійського резерву підготовки школярів до участі в олімпіадах з базових дисциплін

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Підвищено рівень підготовки обдарованих дітей

5.3. Проведення тренувально-відбіркових зборів переможців II етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та турнірів

2020-2021

 Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Проведено відбір учнів для обласних учнівських команд

5.4 Проведення обласного форуму “Гордість і надія Хмельниччини” для відзначення переможців обласних етапів олімпіад із врученням премій

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Підвищено заохочуваність учнів до участі у Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях

5.5.Забезпечення наданя консультацій обдарованій молоді

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Підвищено підтримку і розвиток обдарованих дітей

5.6.Забезпечення роботиобласної науковоїпрофільної очно-заочної школи учнівської молоді

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Підвищено підтримку і розвиток обдарованих дітей

5.7.Забезпечення проведення Інтернет-олімпіад

 

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Збільшено кількість учасників олімпіад

Розділ ІІІ. Освіта дітей з особливими освітніми потребами

Мета: створення  ефективної системи безперервного навчання, забезпечення навчання дітей (осіб)  з особливими освітніми потребами в умовах закладів освіти; забезпечення рівних можливостей здобувачам освіти для духовного та фізичного самовдосконалення, професійної підготовки та інтеграції у сучасну систему соціальних відносин.

Основні завдання:

 • реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, реінтеграція дітей із закладів інституційного догляду та виховання в сім'ї, розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням;
 • оновлення матеріально-технічної, навчальної бази закладів освіти інституційного догляду та виховання дітей та закладів освіти з інклюзивним навчанням, у тому числі сучасними засобами корекційного навчання;
 • формування та розвиток інформаційно-навчального середовища системи освіти області;
 • сприяння ефективному функціонуванню обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; створення умов для функціонування  інклюзивно-ресурсних центрів;
 • створення умов для безперешкодного доступу до закладів освіти, забезпечення підвезення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами до місць навчання.

з/п

Назва напряму програми      (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

1.

Створення оптимальних умов для навчання                  та виховання дітей у закладах інституційного догляду та виховання

1.1.Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів, їх улаштування за принципом універсального дизайну та розумного пристосування

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено умови для безперешкодного доступу до всіх закладів освіти дітям з особливими освітніми потребами

1.2. Придбання корекційного та реабілітаційного обладнання

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено  заклади загальної середньої освіти сучасними засобами корекційного навчання відповідно до потреби

1.3. Зменшення кількості дітей у закладах з цілодобовим перебуванням

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

У межах бюджетних призначень               галузі освіти

 

Створено умови для реінтеграції дітей із закладів з цілодобовим перебуванням  у сім'ї

1.4. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення права дитини на сім'ю, освіту в загальному середовищі

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

У межах бюджетних призначень               галузі освіти

 

Забезпечено права та законні інтереси дітей на сім'ю, освіту в загальному середовищі

2.

 

 

Створення оптимальних  умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, запровадження інклюзивної  освіти

 

2.1. Забезпечення створення  відповідно до потреби інклюзивних груп, класів для дітей з особливими освітніми потребами

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено оптимальну  мережу закладів, груп/класів з інклюзивним навчанням

2.2. Забезпечення фахового психолого-педагогічного супроводу дітей  із особливими освітніми потребами

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Введено кількість посад практичних психологів відповідно до потреби

2.3. Оновлення матеріально-технічної, навчальної бази закладів освіти з інклюзивним навчанням

2020-2021

 

 

 

 

 

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено умови для використання електронних засобів навчання для організації дистанційного, індивідуального навчання, зокрема для учнів, які потребують корекції  фізичного та  розумового розвитку

2.4. Організація підвезення учнів з обмеженими фізичними можливостями до місця навчання та додому спеціально обладнаними автобусами

2020-2021

 Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено регулярне перевезення учнів з обмеженими фізичними можливостями

 

2.5. Забезпечення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Сформовано мережу закладів позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

2.6. Розширення переліку гуртків (напрямів) для дітей з особливими освітніми потребами

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено умови для функціонування гуртків для дітей  з особливими освітніми потребами

2.7. Забезпечення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти дітьми з особливими освітніми потребами.

Забезпечення доступності будівель та приміщеньз урахуванням потреб дітей з особливими освітніми потребами

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено оптимальні умови для здобуття професійно (професійно-технічної) освіти дітьми з особливими освітніми потребами

 

2.8. Забезпечення відповідно до потреби щорічного проведення курсів  підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми  з особливостями психофізичного розвитку  в умовах інклюзивного навчання в закладах освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Підготовлено педагогічні працівники до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 

3.

 

 

 

 

 

Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів

 

 

 

3.1. Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Додатково створено2 інклюзивно-ресурсних центри, відповідно до кількості дітей; забезпечення їх належного функціонування

 

 

3.2. Забезпечення комплектування інклюзивно-ресурсних центрів відповідною кількістю педагогічних працівників відповідно до вимог чинного законодавства

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Здійснено розподіл педагогічних кадрів, відповідно до фахової освіти

 

 

3.3. Забезпечення відповідно до потреби проведення курсів  підвищення кваліфікації педагогічних кадрів інклюзивно-ресурсних центрів

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Підвищено кваліфікацію педагогічних кадрів інклюзивно-ресурсних центрів

 

 

3.4. Забезпечення ресурсного центру  підтримки інклюзивної освіти необхідним інструментарієм та обладнанням для проведення навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та педагогічних працівників, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Забезпечено якісним інструментарієм та обладнанням для проведення навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

 

 

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Проведено аналіз  методичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

 

 

3.6. Партнерська підтримка фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та обмін досвідом кращих практиків з питань інклюзивного навчання

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела фінансування  не заборонені законодавством

Створено освітню платформу для можливостей взаємодії вчителів, науковців, громадських організацій, батьків з питань організації навчання дітей з особливими освітніми потребами

 

 

3.7. Проведення моніторингу стану готовності педагогічних працівників закладів освіти до забезпечення освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

У межах бюджетних призначень               галузі освіти

 

Підвищено якість надання освітніх послуг

 

РозділIV. Позашкільна освіта та виховна робота в закладах освіти

Мета: формування інноваційного освітнього простору системи позашкільної освіти, створення умов для  духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, модернізація освітнього процесу у  закладах позашкільної  освіти області.

Основні завдання:

забезпечення доступності та якості освітніх послуг дітям та учнівській молоді; 

створення оптимальних умов для залучення дітей та учнівської молоді до навчання у гуртках, творчих об’єднаннях, секціях, клубах – закладах позашкільної освіти;

підвищення рівня освітнього, інформаційно-методичного забезпечення діяльності  закладів позашкільної освіти  області;

упровадження інноваційних технологій  в освітній   процес;

організація освітнього процесу в закладах  позашкільної освіти на гуманістичних засадах;

удосконалення системи виховної роботи;

утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

покращення матеріально-технічної бази закладів.

 

№ з/п

Назва напряму програми      (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

 

Очікуваний результат

1

Забезпечення  доступності та якості позашкільної освіти

1.1.Збереження та розширення мережі закладів (філій, клубів, гуртків, секцій тощо) позашкільної освіти області

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцевібюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Збільшено питому вагу охоплення позашкільною освітою дітей

1.2.Забезпечення проведення обласних та участь у всеукраїнських конкурсах з фахової майстерності  різного спрямування закладів позашкільної освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено професійне зростання вихованців, надано підтримкуу їхній творчій  діяльності та популяризовано їхні здобутки

1.3.Забезпечення проведення оглядів-конкурсів  закладів освіти (музеїв, кабінетів, лабораторій тощо), конкурсів роботи гуртків з різних напрямів діяльності

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено професійне зростання закладів, створено конкурентоспроможність

у наданні освітніх послуг закладами позашкільної освіти,надано підтримку  їхній творчій  діяльності

та популяризовано їхні здобутки

1.4.Забезпечення проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, фестивалів тощо з питань позашкільної освіти з різних напрямів діяльності

Участь наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено професійний рівень педагогічних працівників закладів позашкільної освіти

1.5.Узагальнення та друк матеріалів з досвіду роботи закладів позашкільної освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено професійне зростання педагогічних працівників, надано підтримку їхньої творчої діяльності

 

 

1.6.Надання методичної допомоги закладам освіти в організації гурткової роботи, проведення методичних заходів, спрямованих на популяризацію праці педагога- позашкільника, підвищення його ролі у суспільстві

Методичний супровід та координація діяльності комунальних закладів позашкільної освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено імідж педагога позашкільника, через участь у проєктах соціальної та громадянської комунікації

Підвищено кваліфікацію працівників позашкільних закладів. Запроваджено нові форми роботи.

Оптимізація конкурсів, змагань, турнірів.

2

Організація конкурсів педагогічної майстерності працівників позашкільних закладів

2.1.Забезпечення науково-методичного супроводу всеукраїнських конкурсів педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” та  конкурс рукописів

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

У межах бюджетних призначень               галузі освіти

 

Нагородження грошовими преміями)  переможців та призерів всеукраїнських конкурсів педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” та  конкурс рукописів

3

Забезпечення науково-методичного супроводу в реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання.

3.1.Забезпечення проведення в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  заходів та  науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів з питань національно-патріотичного виховання

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

У межах бюджетних призначень               галузі освіти

 

Формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України

3.2.Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Фізичне, соціальне, розумове та духовне виховання української молоді на основі козацьких морально-світоглядних цінностей

3.3.Організація навчально-тренувального комплексу, для проведення національно-патріотичних заходів та практичних занять, вчителів предметів Захист України та фізична культура

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Формування практичних навичок учителів, організація та проведення обласних військово-патріотичних заходів відповідно до нормативних вимог

4

Модернізація матеріально-технічної та навчальної бази

4.1.Придбання для гуртків закладів позашкільної освіти навчального обладнання, предметів, матеріалів,  меблів, інвентарю тощо

 

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Зміцнено матеріально-технічну базу закладів позашкільної освіти області

4.2. Сприяння впровадженню Stem-технологій у позашкільних закладах освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Посилено  розвиток науково-технічного напряму в позашкільних закладах освіти

 

4.3.Придбання ліцензійного системного та прикладного програмного забезпечення, програмних засобів навчального призначення

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Організовано доступ

до якісної освіти

4.4. Проведення робіт з будівництва, реконструкцій,капітальних та поточних ремонтів будівель, приміщень, споруд, комунікацій та обладнання закладів позашкільної освіти. Упровадження енергозберігаючих заходів у закладах позашкільної освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Створено належні умови для доступності позашкільної освіти для дітей та учнівської молоді

Розділ V. Професійний розвиток педагогічних працівників

Мета:створення умов для інноваційної моделі професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників області відповідно до державної політики у галузі освіти і чинного законодавства та забезпечення гарантованих державою (стаття 51 Закону України “Про повну загальну середню освіту”) доступу педагогічних працівників області до підвищення кваліфікації в комунальному  закладі післядипломної освіти на основі інноваційних програм.

Основні завдання:

підвищення рівня теоретико-методологічної підготовки педагогічних працівників області до роботи в умовах “Нової української школи” та переходу на 12-річний термін навчання;

вироблення рекомендацій щодо вдосконалення діяльності закладів загальної середньої освіти в аспекті реалізації ідей Концепції “Нова українська школа”;

модернізація матеріально-технічної та навчальної бази Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з метою підготовки вчителів до реалізації ідей “Нової української школи”, визначених державою та проходження сертифікації

№ з/п

Назва напряму програми (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

1.

Підвищення рівня теоретико-методологічної підготовки педагогічних працівників області до роботи в умовах “Нової української школи” та переходу на 12-річний термін навчання

1.1. Модернізація роботи факультету, кафедр, науково-методичних центрів відповідно до завдань сучасної школи, нових умов підвищення кваліфікації і професійного розвитку педагогічних працівників

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Використано диверсифіковані форми організації підвищення кваліфікації

  1. Оновлення освітніх  програм, робочих  навчальних  планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  відповідно до ідей реформування освіти в Україні, Державних стандартів освіти  та з урахуванням потреб  вчителів.

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Оновлено освітні програми за напрямами підвищення кваліфікації відповідно до освітньої політики та Державних стандартів

1.3. Запровадження науково-практичних конференції з проблем професійного розвитку педагогічних працівників: “Професійний розвиток педагогічних працівників: тенденції, форми, технології”, інших конференцій та форм науково-методичної активності (семінарів, круглих столів, засідань) з питань розвитку освіти.

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено фаховий рівень педагогічних працівників з актуальних питань професійного розвитку педагогічних працівників

1.4. Розвиток інноваційних напрямків підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, відповідно до їх запитів, у тому числі з сучасних гуманітарних, психолого-педагогічних проблем, безпечного та інклюзивного освітнього середовища, медіа-освіти, STEM-технологій, інших викликів в контексті упровадження концепції“Нової української школи»

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Запроваджено інноваційних напрямів підвищення кваліфікації  відповідно до  освітньої політики та Державних стандартів освіти

1.5. Удосконалення очних, заочних, дистанційних форм підвищення кваліфікації, навчання педагогічних працівників

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Збільшено кількість дистанційних  груп слухачів курсів підвищення кваліфікації; запровадження і розширення дуальних (на робочому місці) форм навчання

1.6. Удосконалення функціонування дистанційного навчання (самоосвіти) педагогічних працівників, учнів, батьків, громадськості з проблем сучасної освіти й освітнього середовища

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Розроблено рекомендації для батьків, громадськості, учнів з  проблем дистанційної освіти та готовність проводити підвищення кваліфікації дистанційно на платформі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

1.7. Охоплення навчанням за спеціальними освітніми програмами педагогів-інтернів, відповідно до  їх фаху, досвіду роботи та особистим потребам

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Розроблено  освітні програми для педагогів-інтернів, створення відповідних груп слухачів

1.8. Організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів, круглих столів щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, викладання з використанням нових форм та методів, розробки власних освітніх програм

 

 

 

 

 

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено здатність педагогів до впровадження ігрових та діяльнісних технологій, до здійснення формувального оцінювання навчальних досягнень учнів; здатності обирати доцільні методи, форми й засоби забезпечення зворотного зв’язку під час проєктування діяльності учнів та вчителя, конструювати і розробляти навчальні програми з урахуванням Державного стандарту початкової освіти

1.9. Організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів, круглих столів щодо впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти, реалізації основних положень реформи освіти

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено фаховий рівень педагогічних працівників з актуальних питань щодо впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти, реалізації основних положень реформи освіти

1.10. Удосконалення медіаграмотності педагогічних працівників закладів освіти

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Розроблено відповідні освітні програми, формування спеціальних груп слухачів

1.11 Проведення моніторингових соціологічних досліджень стану готовності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до реалізації реформаційних процесів в освіті

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Виявлено ступінь розуміння та підтримки педагогічними працівниками змісту та ходу процесів реформування освіти в державі та регіоні; врахування цих факторів при формування освітніх програм курсів підвищення кваліфікації та науково-методичних заходів; використання потенціалу педагогічної громадськості для вдосконалення реформаційних процесів в освіті

1.13. Забезпечення формування контингенту слухачів і єдиного графіку підвищення кваліфікації, моделі організації освітнього процесу на поточний календарний рік.

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Зведено графік підвищення кваліфікації за усіма формами роботи факультету і кафедр; забезпечення прозорості й інформаційної.

2.

Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення діяльності закладів загальної середньої освіти в аспекті реалізації ідей Концепції “Нова українська школа”

2.1. Організація та проведення круглих столів, тренінгів, семінарів-практикумів щодо вдосконалення діяльності закладів загальної середньої освіти в аспекті реалізації ідей Концепції “Нова українська школа”, розширення автономії закладів освіти, розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, забезпечення академічної доброчесності тощо

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено фаховий рівень педагогічних працівників з актуальних питань щодо реалізації ідей Концепції “Нова українська школа”, розширення автономії закладів освіти, розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, забезпечення академічної доброчесності тощо

2.2. Підготовка та друк збірників наукових та науково-методичних матеріалів за підсумками роботи науково-практичних конференцій з проблем професійного розвитку педагогічних працівників, реалізації основних положень реформи освіти, інших конференцій та форм науково-методичної активності (круглих столів, педагогічних читань тощо) з питань розвитку освіти

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено рівень науково-методичного забезпечення закладів загальної середньої освіти та підвищення рівня обізнаності педагогів щодо актуальних проблем професійного розвитку педагогічних працівників, реалізації основних положень реформи освіти тощо

2.3. Підвищення рівня навчально-методичного забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяння виданню науково-методичної літератури, посібників та збірників науково-методичного спрямування для педагогів з актуальних проблем і методик навчання та виховання

2020-2021

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено рівень навчально-методичного та науково-методичного забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та підвищення рівня обізнаності педагогів щодо актуальних проблем і методик навчання та виховання

РОЗДІЛ VI. Створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти

Мета:забезпечення здорових, безпечних умов освітнього процесу

Основні завдання:

створення безпечного освітнього простору, поширення впровадження  здоров’язберігаючих технологій у практику роботи закладів освіти;

     попередження травматизму учасників освітнього процесу;

попередження виникнення надзвичайних ситуацій;

дотримання правил безпеки поведінки учасниками освітнього процесу в закладах освіти

№ з/п

Назва напряму програми (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

1.

Створення сучасного ефективного та безпечного здоров’язберігаючого освітнього простору  в закладах освіти

1.1.Забезпечення протипожежного захисту будівель, приміщень закладів дошкільної загальної середньої, позашкільної  освіти.

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Покращено матеріально-технічну  базу для протипожежного захисту закладів освіти

1.2.Придбання необхідних засобів індивідуального протипожежного захисту  та іншого обладнання для учасників освітнього процесу закладів освіти

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Створено безпечні умови проведення освітнього процесу в закладах освіти

 

1.3.Придбання необхідних засобів індивідуального  протиепідемічного захисту  та іншого обладнання для учасників освітнього процесу закладів освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Створено безпечні умови проведення освітнього процесу в закладах освіти

2.

Підготовка керівного складу і фахівців закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

  1. Проведення

функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Забезпечено проходження функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

  1. Реалізація заходів

проведення тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності та Дня цивільного захисту в закладах освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Забезпечено практичне закріплення теоретичного матеріалу з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності учасниками освітнього процесу

 

  1. Облаштування

відповідно до нормативів об’єктів цивільного захисту в закладах освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Створено безпечні умови проведення освітнього процесу в закладах освіти

3.

Забезпечення науково-методичного супроводу методичних кабінетів  територіальній  громаді щодо створення  безпечного освітнього середовища в закладах освіти

3.1.Видання науково-методичних збірників: “Безпечна та дружня до дитини  школа”, “Цільова  профілактична освіта”, “Ефективне керівництво та партнерство  в питаннях створення безпечного освітнього середовища”

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Створено безпечне середовища  в освітніх закладах області. Видано науково-методичні збірники.

3.2.Проведення семінарів-тренінгів для керівників освітніх закладів, зокрема:“Створення безпечного освітнього середовища”,

“Основи здоров’язбережної компетентності”, а також

тренінгів для методистів виховної роботи, основ здоров’я, класних керівників:“Вчимося жити разом”, “Протидія насильству в закладах освіти”, “Збереження репродуктивного здоров’я”.

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Підвищено рівень професійної компетентності педагогічних працівників з питань створення безпечного середовища. Розвинуто в учнів уміння конструктивно розв’язувати конфлікти, приймати рішення та брати на себе відповідальність

3.3.Проведення І етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Залучено учнів основної та старшої школи до молодіжного руху за здоровий спосіб життя, виявлення талановитої молоді; залучено понад 20% до участі у фестивалі

3.4.Координація діяльності мережі навчальних закладів “Школа сприяння здоров’ю”

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Налагоджено чітку взаємодію між освітніми закладами “Школа сприяння здоров’ю” та закладами-супутниками, громадськими організаціями, науковими інституціями

3.5.Проведення огляду-конкурсу навчальних закладів області “Школа сприяння здоров’ю – безпечна та дружня до дитини”

 

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Активізовано діяльность освітніх закладів “Школа сприяння здоров’ю”. Збільшено мережу“Шкіл сприяння здоров’ю”

3.6.Активізація діяльності освітніх закладів “Школа сприяння здоров’ю”.      Збільшення мережі закладів“Школа сприяння здоров’ю”

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети

та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Забезпечено у кожному освітньому закладі не менше 2-ох фахівців, що проводять систематичну  просвітницьку роботу щодо попередження ВІЛ-інфекції

3.7.Упровадження досягнень психологічної і соціально-педагогічної науки для створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети

 та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Забезпечено комфортну міжособистісну взаємодію, емоційне благополуччя здобувачів освіти, педагогів та батьків.

4

Протидія та профілактика такого негативного суспільного явища, як булінг

4.1.Організація та проведення нарад, тренінгів, семінарів, вебінарів, флешмобів, засідань за круглим столом, просвітницьких акцій щодо протидії  домашньому насильству та боулінгу

 

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети

 та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Створено безпечне освітнє середовища.

4.2.Створення належних умов для  міжсекторальної взаємодії та соціального партнерства з громадськими інституціями з питань попередження домашнього насильства та булінгу

2020-2021

Ямпільська селищна рада, відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, заклади освіти

 

Державний, місцеві бюджети

та інші джерела

фінансування  незаборонені законодавством

Зменшено порушення прав дітей.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь