A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

Положення про Відділ

Дата: 14.05.2021 09:52
Кількість переглядів: 589

Затвердженно

 рішення 6 сесії_

Ямпільської селищної ради

 VIII  скликання

від 09.04 2021 р. № 8

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту населення освіти, культури та спорту виконавчого комітету Ямпільської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ соціального захисту населення,  освіти, культури та спорту є структурним підрозділом виконавчого комітету Ямпільської селищної ради (далі - відділ), утворений Ямпільською селищною радою, в межах Ямпільської селищної об’єднаної територіальної громади (далі - Ямпільська ОТГ).

Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань, є підзвітним і підконтрольним, підпорядкованим Ямпільській селищній раді та її виконавчому комітету, селищному голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень, підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  «Про культуру», «Про туризм», «Про фізичну культуру і спорт», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови селищної ради, цим Положенням і іншими нормативними актами.

 1.3. Метою відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів громади в сфері освіти для задоволення потреб та інтересів жителів Ямпільської ОТГ, забезпечення реалізації на території громади державної політики в галузі освіти, культури, молоді та спорту, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності та видів спорту.

1.4. Юридична адреса відділу: вул. Чернавіна, 52А      смт. Ямпіль, Білогірського району Хмельницької області  30231.

1.5. Повне найменування: Відділ Соціального захисту населення, освіти, культури та спорту виконавчого комітету Ямпільської селищної ради.

1.6. Засновником  відділу є Ямпільська селищна рада.

1.7. Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету Ямпільської селищної ради і є неприбутковим.

2. Основні завдання відділу

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, освіти, культури та спорту на території Ямпільської ОТГ.

2.2. Забезпечення розвитку системи освіти, культури з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.3. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів, закладів культури; участь в утворенні, реорганізації та ліквідації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, закладів культури та спорту і установ всіх типів і форм власності.

2.4. Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального   захисту населення.         

2.5. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів.

2.6. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей та можливостей.

2.7. Забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого (мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей громади.

2.8. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо визначення структури, змісту, рівня і обсягу загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, незалежно від форм власності.

2.9. Забезпечення, у межах своїх повноважень, розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально- методичного забезпечення із зазначених питань.

2.10. Організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.11. Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

2.12. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної, молодіжної та дитячої спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту.

2.13. Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту.

2.14. Реалізація державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

2.15.Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

2.16.Організація здійснення соціальної роботи в громаді та надання соціальних послуг.

3. Основні функції відділу

Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах соціального захисту населення, освіти, культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та  закладів освіти.

3.1. Координує роботу закладів освіти, культури та спорту, що перебувають у комунальній власності Ямпільської ОТГ.

3.2. Створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

3.3. Аналізує стан освіти в громаді, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання Програми розвитку освіти в Ямпільської ОТГ.

3.4. Здійснює організацію забезпечення навчально-методичного процесу закладів освіти, культури та спорту, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників та працівників культури, їх перепідготовку у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури, молоді та спорту України.

3.5. Здійснює координацію дій педагогічних колективів та колективів навчальних закладів та установ культури та спорту, громадськості з питань навчання і виховання дітей.

3.6. Прогнозує потребу громади у фахівцях для системи освіти, культури та спорту.

3.7. Контролює закріплення територій обслуговування за дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами та організацію обліку дітей і підлітків віком від 5 до 18 років й обліку руху учнів в навчальних закладах.

3.8. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок селищного бюджету Ямпільської ОТГ та залучених коштів.

3.9. Сприяє розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

3.10. Контролює дотримання законодавства в галузі освіти, культури та спорту, Державного стандарту початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території Ямпільської ОТГ.

3.11. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.12. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.12. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.13. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.14. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.15. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, спортивним інвентарем.

3.16. Організовує роботу щодо забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників та інших працівників, що беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) навчальних закладів.

3.17. Розглядає питання та вносить пропозиції щодо відзначення працівників освіти Ямпільської ОТГ державними нагородами, присвоєння їм почесних звань, запроваджує інші норми морального стимулювання праці педагогічних та інших працівників освіти.

3.18. Забезпечує розвиток закладів освіти на території Ямпільської ОТГ, вносить пропозиції щодо їх створення, реорганізації та ліквідації.

3.19. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах.

3.20. Погоджує проекти будівництва та ремонту загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.21. У разі ліквідації у встановленому законодавством порядку підпорядкованого навчального закладу, вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших навчальних закладів.

3.22. Створює умови для індивідуального, інклюзивного, дистанційного навчання та навчання екстерном.

3.23. Здійснює контроль за порядком видачі випускникам документів про освіту державного зразка.

3.24. Спільно з органами охорони здоров’я здійснює контроль за охороною здоров’я дітей, створює безпечні умови навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, організовує роботу щодо щорічних безоплатних медичних оглядів учнів (вихованців), працівників культури, педагогічних працівників у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.25. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові.

3.26. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у дошкільних, навчальних закладах, закладах культури та спорту.

3.27. Розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян.

3.28. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.29. Забезпечує право на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти, культури, молоді та спорту.

3.30. Забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.31. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу.

3.32. Забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.33. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.34. Забезпечує захист персональних даних учасників навчально-виховного процесу.

3.35. Забезпечує здійснення міжнародного співробітництва.

3.36. Сприяє громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту населення, освіти, культури та спорту.

3.37. Забезпечує в навчальних закладах організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.38. Готує та вносить пропозиції до проєктів галузевих програм щодо поліпшення становища освіти, культури, відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує її виконання та координацію, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

3.39. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції і вносить їх, в установленому порядку, на розгляд сесії Ямпільської селищної ради.

3.40. Здійснює координацію діяльності по організації виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення.

3.41. Удосконалює, в межах своїх повноважень, систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей, сприяє їх підтримці.

3.42. Організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей.

3.43. Забезпечує, в межах своїх повноважень, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання проблем освіти, культури, молоді та спорту.

3.44. Вживає, в межах своїх повноважень, заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та культурному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних захворювань серед дітей.

3.45. Розробляє положення про змагання та проводить спортивні змагання і навчально-тренувальні збори в громаді у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.46. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

3.47. Порушує, в установленому порядку, клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань.

3.48. Забезпечує, у межах своїх повноважень, організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

3.49. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно- спортивної спрямованості законодавства з питань фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

3.50. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

3.51. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки культури, розвитку фізичної культури та спорту.

3.52. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади об’єднаної територіальної громади, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки, під час проведення масових спортивних заходів.

3.53. Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані, аудіовізуальні та електронні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проводить в установленому порядку, рекламну та видавничу діяльність.

3.54. Сприяє здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних закладів.

3.55. Сприяє комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку туризму, народних художніх промислів, збереженню культурної матеріальної та нематеріальної спадщини.

3.56. Сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері освіти, культури та охорони культурної матеріальної та нематеріальної спадщини.

3.57. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та роботи туристичних організацій.

3.58. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

3.59. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.

3.60. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

3.61. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

3.62. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

3.63 Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади (прийому документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

3.64 Визначає потребу громади у соціальних та реабілітаційних послугах, встановлює надавачів цих послуг залежно від потреб громади у відповідних послугах, готує в установленому порядку пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, які надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності територіальної громади.

3.65 Веде облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

3.66 Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

3.67 Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,  протидії  торгівлі  людьми,  жорстокому  поводженню  з  дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству; запобігання та подолання споживацьких настроїв, формування сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань громади.

 

  1. Права відділу

4.1. Забезпечувати створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

4.2. Здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

4.3. Брати участь у розробленні Програм розвитку соціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту, а також розгляду питань, що належать до компетенції методистів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.4. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти та культури всіх типів і форм власності відповідно до чинного законодавства.

4.5. Одержувати, в установленому законодавством порядку, від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Ямпільської селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.6. Вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи  виконавчого комітету Ямпільської селищної ради у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

4.7. Користуватися, в установленому порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.8. Скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.9. Вносити на розгляд селищного голови та сесії селищної ради пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та закладів культури та спорту, брати безпосередню участь у формуванні бюджету спортивної, освітньої та культурної галузі громади, формуванні Програми соціально-економічного розвитку.

4.10. Налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.11. Ініціювати створення інформаційно-консультативних, дорадчих і допоміжних органів.

4.12. Здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти, культури та спорту.

  1. Органи управління

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Ямпільським селищним головою у встановленому законодавством порядку.

5.2. Умови оплати праці працівників відділу регулюються згідно діючого законодавства.

5.3.Начальник відділу:

5.3.1.Представляє інтереси громади в галузі освіти, культури, молоді та спорту у відносинах з юридичними та фізичними особами;

5.3.2.Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

5.3.3. Розробляє та подає на затвердження селищному голові посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

5.3.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету та селищної ради;

5.3.5. Звітує перед сесією Ямпільською селищної ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

5.3.6. Відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, освіти, культури та спорту;

5.3.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проєкти відповідних рішень;

5.3.7. Бере участь у засіданнях виконкомів та  сесій селищної ради;

5.3.8. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти, культури, молоді та спорту;

5.3.9. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу;

5.3.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

5.3.11. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

6. Припинення діяльності (ліквідація)

6.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію відділу приймає Ямпільська селищна рада відповідно до чинного законодавства.

6.2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною рішенням Ямпільська селищної ради.

6.3. При реорганізації чи ліквідації відділу вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

Секретар селищної ради                                           Таміла КІШАН


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь